Inspektor
Zgorzelec
Nadodrzański Oddział Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim

Komendant Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor
Referatu Kryminalnej Analizy Operacyjnej i Przetwarzania Danych Grupy Operacyjno-Śledczej Placówki Straży Granicznej w Zgorzelcu

Warunki pracy

- praca jednozmianowa w godzinach od 7:30 do 15:30;
- budynek nie jest przystosowany do osób niepełnosprawnych;
- budynek nie posiada windy;
- narzędzia i materiały pracy - komputer, drukarka, fax, telefon

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • zbieranie i gromadzenie niezbędnych danych dotyczących postępowań przygotowawczych oraz postępowań w sprawach o wykroczenia w celach statystycznych;
 • wykonywanie czynności związanych z rejestracją i archiwizacją prowadzonych przez grupę postępowań przygotowawczych i w sprawach o wykroczenia w celu ewidencjonowania prowadzonych przez Placówkę postępowań przygotowawczych oraz postępowań w sprawach o wykroczenia;
 • dokonywanie sprawdzeń w dostępnych bazach danych w celu uzyskania informacji dla potrzeb Grupy Operacyjno-Śledczej;
 • przygotowanie akt kontrolnych zakończonych postępowań przygotowawczych oraz w sprawach o wykroczenia w celu ich archiwizacji;
 • przestrzeganie zasad obiegu dokumentów służbowych w celu ich właściwego rozliczania w kancelarii ogólnej;
 • wykonywanie czynności kancelarii jawnej w odniesieniu do korespondencji Grupy Operacyjno-Śledczej w celu zapewnienia właściwego obiegu dokumentacji służbowej;
 • pobieranie, ewidencjonowanie i przekazywanie właściwym adresatom korespondencji wychodzącej i wchodzącej do Grupy Operacyjno-Śledczej w celu zapewnienia właściwego obiegu dokumentacji służbowej.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • umiejętność sprawnej organizacji pracy, umiejętność pracy w zespole;
 • komunikatywność;
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych i komputera.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 miesiące doświadczenia zawodowego doświadczenie w pracy kancelaryjno-biurowej
 • wykształcenie: brak

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-10-17
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

-wynagrodzenie na powyższym stanowisku wynosi ok. 1872,10 zł. netto + dodatek za wysługę lat (od 5% do 20%)
- oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane – decyduje data przyjęcia oferty w urzędzie lub data stempla pocztowego,
- rozpatrzeniu nie będą podlegać ofert niespełniające wymagań określonych w ogłoszeniu, a także - oferty, które nie zawierają kompletu wymaganych oraz uwiarygodnionych (opatrzonych data i podpisem kandydata) dokumentów i oświadczeń,
- Kandydaci wybrani spośród osób spełniających wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej o kolejnym etapie postępowania kwalifikacyjnego,
- przyjmujemy tylko kompletne kserokopie dokumentów,
- oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Inspektor

Zgorzelec

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna