Inspektor
Świdnica
Komenda Powiatowa Policji w Świdnicy

Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor
w Wydziale Kryminalnym

Warunki pracy

-praca przy komputerze,
-obsługa urządzeń biurowych (kserokopiarki, drukarki, faks),
-praca siedząca,
-stanowisko pracy zlokalizowane jest na 1 piętrze,
-brak wind, podjazdów i innych ułatwień dla osób niepełnosprawnych ruchowo

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przyjmowanie i wydawanie korespondencji dla Naczelnika i Zastępcy oraz funkcjonariuszy Wydziału Kryminalnego zgodnie z obowiązującym obiegiem informacji w KPP w Świdnicy w celu zapewnienia prawidłowego toku pracy wydziału
 • prowadzenie elektronicznego systemu obiegu dokumentacji Wydziału Kryminalnego
 • prowadzenie dokumentacji i wykonywanie czynności związanych ze sprawami personalnymi, socjalnymi i organizacyjnymi wydziału
 • zapoznawanie pracowników wydziału z dokumentacją wskazaną przez Naczelnika Wydziału
 • przechowywanie spraw ostatecznie załatwionych w sposób usystematyzowany i zgodny z "Jednolitym Rzeczowym Wykazem Dokumentów" i przekazywanie ich do archiwum KPP w Świdnicy w celu zapewnienia prawidłowej archiwizacji dokumentów

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok i 6 miesięcy doświadczenia zawodowego doświadczenia w administracji
 • umiejętność pracy w zespole
 • komunikatywność
 • rzetelność
 • terminowość
 • analityczne myślenie
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego doświadczenia pracy w Policji
 • wykształcenie: wyższe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-11-13
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Oferty nie spełniające wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę .
Oświadczenia kandydatów/kandydatek muszą być przez nich podpisane własnoręcznie.
Kandydaci/kandydatki, którzy spełniają wymogi formalne określone w ogłoszeniu zostaną poinformowani telefonicznie o terminie i czasie rozmowy kwalifikacyjnej lub sprawdzianie wiedzy, do których zostali zakwalifikowani przez komisję rekrutacyjną .
Zatrudnienie nastąpi po zakończeniu naboru i przeprowadzeniu przez pełnomocnika OIN postępowania sprawdzającego i wydaniu poświadczenia dającego rękojmię zachowania bezpieczeństwa informacji niejawnych.
Przewidywane wynagrodzenie wynikające z mnożnika 1,5216 kwoty bazowej wynosi 2916,82 brutto + wysługa lat.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. 74 85 82 339.
KPP w Świdnicy nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń o prowadzonych naborach , publikowanych na komercyjnych portalach internetowych lub innych źródłach informacji o podobnym charakterze.
Wymagania zawarte w ogłoszeniu są zgodne z opisem stanowiska pracy

Inspektor

Świdnica

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna