Inspektor
Biłgoraj
Komenda Powiatowa Policji w Biłgoraju

Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw Ochrony Informacji Niejawnych, kierownik Kancelarii Tajnej
Zespół do spraw Ochrony Informacji Niejawnych

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa, wykonywana w budynku Komendy Powiatowej Policji w Biłgoraju, w pomieszczeniu biurowym, usytuowanym na III piętrze budynku, wyposażonym w sprzęt komputerowy, meble biurowe i inne urządzenia biurowe. Praca w oświetleniu naturalnym oraz sztucznym.Na stanowisku nie występują czynniki uciążliwe, szkodliwe i niebezpieczne. Czas pracy zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej. Dni pracy - od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30.
W budynku Komendy brak windy. Podjazd dla osób niepełnosprawnych tylko na zewnątrz budynku. Korytarz, pomieszczenia biurowe i sanitarne nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • obsługa kancelaryjna Komendy w zakresie rejestracji i dystrybucji dokumentów niejawnych, wykonywanie zadań kierownika Kancelarii Tajnej,
 • nadzór nad ochroną danych osobowych przetwarzanych w jednostce, w tym wykonywanie zadań przewidzianych dla inspektora ochrony danych (IOD),
 • przyjmowanie, ewidencjonowanie, przechowywanie, wydawanie, udostępnianie, przekazywanie i wysyłanie materiałów niejawnych,
 • gromadzenie przepisów niejawnych oraz prowadzenie i aktualizowanie dziennika przepisów, a także wydawanie i udostępnianie przepisów,
 • odnotowywanie na dokumentach zawierających informacje niejawne oraz w urządzeniach ewidencyjnych zmiany lub zniesienia klauzuli tajności oraz nadzór nad prawidłowym oznaczaniem i powielaniem dokumentów niejawnych w tut. Komendzie,
 • bieżące rozliczanie policjantów i pracowników jednostki z posiadanych dokumentów niejawnych,
 • zapewnienie należytej ochrony materiałom niejawnym znajdującym się w Kancelarii,
 • prowadzenie ewidencji bibliotecznej księgozbioru i materiałów zawierających pozycje jawne KPP w Biłgoraju.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • znajomość przepisów ustawy o ochronie danych osobowych, o ochronie informacji niejawnych, aktów wykonawczych regulujących zakres działania Kancelarii Tajnej,
 • komunikatywność,
 • umiejętność stosowania prawa w praktyce,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • znajomość obsługi komputera.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe na kierunku administracja

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej dopuszczającej do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „ściśle tajne” lub kopia posiadanego poświadczenia bezpieczeństwa,
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-07-10
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Powiatowa Policji w Biłgoraju, ul. Polna 1, 23-400 Biłgoraj

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
• informacje dodatkowe można uzyskać pod nr tel. 47 8152 207,
• proponowane wynagrodzenie: mnożnik kwoty bazowej 1,4926 co daje kwotę 3032,90 zł brutto miesięcznie oraz ewentualny dodatek za wysługę lat pracy (prawo do niego nabywa się po udokumentowaniu pięciu lat pracy i wynosi on 5% wynagrodzenia zasadniczego, z każdym rokiem wzrasta o 1% do momentu, aż osiągnie wysokość 20%),
• UWAGA!!! list motywacyjny, CV oraz wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone aktualną datą (korespondującą z datą złożenia dokumentów) i własnoręcznym podpisem,
• oferty należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 do 15:30 w siedzibie Komendy Powiatowej Policji w Biłgoraju lub przesyłać pocztą pod wyżej wskazany adres, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „oferta pracy- inspektor”,
• oferty niespełniające wymagań określonych w ogłoszeniu oraz złożone po terminie (liczy się data stempla pocztowego lub osobistego dostarczenia oferty do siedziby urzędu) nie będą rozpatrywane,
• po weryfikacji formalnej ofert, kandydatki/kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu naboru zostaną telefonicznie powiadomieni o dacie i miejscu dalszej rekrutacji tj. test wiedzy, a dla zakwalifikowanych osób - rozmowa kwalifikacyjna
• brak kontaktu jest jednoznaczny z niezakwalifikowaniem do dalszych etapów rekrutacji,
• w wyznaczonym terminie należy zgłosić się do siedziby Komendy Powiatowej Policji w Biłgoraju z wyposażeniem w środki ochrony indywidualnej tj. maseczkę ochronną, rękawiczki ochronne, własny długopis,
• zatrudnienie nastąpi z chwilą otrzymania poświadczenia bezpieczeństwa dopuszczającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „ściśle tajne”, tj. po przeprowadzeniu przez Pełnomocnika ds. OIN KPP w Biłgoraju postępowania sprawdzającego lub po potwierdzeniu faktu wydania i ważności poświadczenia bezpieczeństwa przez uprawniony podmiot oraz po przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych,
• oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu naboru,
• KPP w Biłgoraju nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń o prowadzonych naborach, publikowanych w komercyjnych portalach internetowych lub innych źródłach o podobnym charakterze.


Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu,

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakakolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Inspektor
Biłgoraj
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna