Inspektor
Zelów
Komenda Powiatowa Policji w Bełchatowie

Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw kancelaryjno-biurowych
Komisariat Policji w Zelowie

Warunki pracy

praca kancelaryjno-biurowa
praca w warunkach naturalnych przy oświetleniu sztucznym i naturalnym
praca przy monitorze ekranowym
narażenie na stres

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przyjmowanie i rejestrowanie korespondencji wpływającej do jednostki oraz wychodzącej z jednostki w celu zapewnienia właściwego obiegu dokumentów
 • kompletowanie i przedkładanie dokumentów do podpisu komendantowi komisariatu w celu zapewnienia właściwego obiegu dokumentów
 • wprowadzanie danych do systemów elektorniczych
 • redagowanie i sporządzanie pism na polecenie komendanta komisariatu
 • przygotowanie dokumentacji wytworzonej w komisariacie do przekazania do archiwum zakładowego
 • udział w procesie doskonalenia zawodowego, w tym samokształcenie

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w jednostkach budżetowych, w jednostkach samorządowych
 • umiejętność obsługi komputera
 • dobra organizacja pracy
 • dyspozycyjność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-12-16
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Oferty otrzymane po terminie, niespełniające wymogów formalnych, niekompletne nie będą brane pod uwagę.
Kandydaci niezakwalifikowani nie będą informowani telefonicznie ani pisemnie.
Nadesłane dokumenty nie będą zwracane. Planowany termin zatrudnienia - 02.01.2020 r. - na czas zastępstwa podczas usprawiedliwionej nieobecności pracownika. Wynagrodzenie brutto: ok. 2600 złotych. Więcej informacji pod nr telefonu /44/6355218.

Inspektor

Zelów

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna