Inspektor
Głogów
Komenda Powiatowa Policji w Głogowie

Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor
Wydział do walki z Przestępczością Gospodarczą

Warunki pracy

- praca przy komputerze powyżej połowy dobowego czasu pracy
- praca siedząca
- praca wymagająca szczególnej koncentracji oraz sprawności obu rąk
- obsługa urządzeń biurowych (kserokopiarka, drukarka, fax)
- Budynek częściowo przygotowany do osób niepełnosprawnych , posiada podjazd, nie posiada windy
- miejsce pracy umiejscowione na II piętrze

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie elektronicznej ewidencji dokumentacji jawnej wpływającej i wychodzącej (rejestrów, dzienników i teczek będących na stanie wydziału)
 • rejestracja poczty jawnej
 • rejestracja postępowań RSD i RPS w elektronicznym systemie ERCDŚ
 • prowadzenie spisów spraw dokumentacji przychodzącej
 • współpraca z naczelnikiem Wydziału

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • niekaralność
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych
 • dokładność, systematyczność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe administracyjne
 • umiejętność pracy w zespole
 • umiejętność obsługi komputera, znajomość programów WORD, Excel
 • rzetelność, dokładność, skrupulatność
 • znajomość zasad instrukcji kancelaryjnej
 • znajomość przepisów regulujących pracę policji oraz o ochronie informacji niejawnych
 • posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa w zakresie dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą poufne

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarazanie danych osobowych do celów realizacji procedury naboru o treści : "Niniejszym, wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Komendanta Powiatowego Policji w Głogowie moich danych osobowych zawartych w złożonych przeze mnie dokumentach w celu i zakresie niezbędnym do realizacji procedury naboru na stanowisko Inspektora w Wydziale dw. z PG. Oświadczenie należy opatrzyć własnoręcznym podpisem"

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-01-25
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Dokumenty można przesyłać na adres Komenda Powiatowa Policji 67-200 Głogów ul. Obrońców Pokoju 17 lub składać osobiście za potwierdzeniem odbioru w sekretariacie głównym Komendanta Powiatowego Policji w Głogowie pokój 219 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8,00 do 15,00

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa

O zakwalifikowaniu, niezakwalifikowaniu, sposobie rozpatrzenia aplikacji oraz zakończeniu naboru kandydaci będą informowani drogą telefoniczną / drogą elektroniczną. Kandydaci, którzy spełnią wymogi formalne określone w ogłoszeniu zostaną poinformowani drogą elektroniczną lub telefoniczną o terminie i miejscu przeprowadzenia kolejnych etapów naboru oraz o stosownych technikach selekcji ( np. test wiedzy, rozmowa kwalifikacyjna ).
Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonywana będzie poprzez kryterium kompletności i terminowości na podstawie dokumentów wymienionych w ogłoszeniu.
Aplikacje niekompletne, nie zawierające wskazanych w ogłoszeniu dokumentów i oświadczeń opatrzonych własnoręcznym podpisem kandydata lub złożone/ nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 76 7277294

Inspektor

Głogów

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna