Inspektor
Tomaszów Mazowiecki
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Tomaszowie Mazowieckim

Komendant poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor
w Wydziale Planowania Mobilizacyjnego i Administrowania Rezerwami

Warunki pracy

W budynku brak jest windy. Budynek i pomieszczenia sanitarno-higieniczne
nie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo. Narzędzie
i materiały pracy: komputer, kserokopiarka, fax, niszczarka, skaner. Praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie i utrzymanie w stałej aktualności ewidencji i dokumentów ewidencyjnych żołnierzy rezerwy : oficerów, podoficerów i byłych żołnierzy zawodowych;
 • wydawanie zainteresowanym żołnierzom rezerwy: oficerom, podoficerom i byłym żołnierzom zawodowym zaświadczeń o przebiegu służby, duplikatów książeczek wojskowych
 • prowadzenie spraw związanych z odznaczeniami ,,GWIAZDA" dla żołnierzy rezerwy i ,,Za zasługi dla obronności kraju" dla rodziców żołnierzy;
 • nadawanie i uchylanie pracowniczych przydziałów mobilizacyjnych osobom sprawdzonym i zaakceptowanym przez jednostki wojskowe;
 • prowadzenie dokumentacji związanej z uzupełnianiem potrzeb mobilizacyjnych jednostek wojskowych pracowniczymi przydziałami mobilizacyjnymi;
 • prowadzenie dokumentacji oraz wszystkich prac związanych z rekonwersją.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • znajomość przepisów Ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony RP
 • znajomość przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego
 • znajomość przepisów Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej.
 • obsługa komputera w środowisku Windows, Microsoft: Word, Exel, Power Point, poczta elektroniczna
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • komunikatywność;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • doświadczenie w pracy w administracji publicznej;
 • posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-08-28
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Uprzejmie informujemy kandydatów, że warunkiem spełnienia wymagań formalnych jest nadesłanie/dostarczenie w terminie wszystkich wymaganych dokumentów oraz własnoręcznie podpisanych oświadczeń. W przypadku ofert przesłanych drogą pocztową liczy się data stempla pocztowego. Oferty otrzymane po terminie i /lub nie spełniające wymagań formalnych zawartych w ogłoszeniu o naborze nie będą rozpatrywane. Kandydaci zakwalifikowani zostaną telefoniczne poinformowani
o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Rozmowa kwalifikacyjna polega na: rozmowie indywidualnej z kandydatem, teście z wiedzy, praktycznym sprawdzeniu znajomości obsługi komputera. Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą informowane. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone Po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia wyniku naboru.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 261-167-205.

Inspektor

Tomaszów Mazowiecki

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna