Inspektor
Żagań
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gorzowie Wlkp.

Lubuski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw nasiennictwa
Oddział Żagań

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposób wykonywania zadań:
• kontakt ze środkami ochrony roślin;
• praca w terenie;
• zmienne warunki atmosferyczne;
• prowadzenie samochodu służbowego.
Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne pracy:
Biuro Oddziału WI znajduje się na parterze budynku. Pomieszczenia higieniczno - sanitarne nie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo. Praca w terenie wiąże się z wysiłkiem fizycznym. Prowadzenie samochodu służbowego.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Uczestniczenie w ocenie polowej plantacji nasiennych zlokalizowanych na terenie działania Oddziału w celu sprawdzenia, czy odpowiadają one wymaganiom obowiązującym przy wytwarzaniu materiału siewnego
 • Kontrolowanie wytwarzania, przechowywania i przygotowania do obrotu materiału siewnego w celu zapewnienia właściwej jakości materiału siewnego wprowadzanego do obrotu
 • Kontrolowanie obrotu materiałem siewnym pod kątem spełnienia wymagań formalnych w celu sprawdzenia przestrzegania zasad prowadzenia obrotu i wymagań dotyczących jakości materiału siewnego
 • Kontrolowanie wytwarzania i obrótu materiałem szkółkarskim oraz materiałem rozmnożeniowym i nasadzeniowym roślin warzywnych i ozdobnych w celu zapewnienia właściwej jakości tego materiału i przestrzegania zasad prowadzenia obrotu
 • Pobieranie prób do oceny laboratoryjnej oraz do oceny tożsamości odmianowej w celu dokonania tych ocen zgodnie z obowiązującą metodyką
 • Przyjmowanie i weryfikowanie zgłoszeń oraz wprowadzanie do ZSI danych związanych z wpisywaniem, aktualizacją oraz wykreślaniem z ewidencji przedsiębiorców, rolników i dostawców. Przekazywanie do Działu Nadzoru Nasiennego dokumentacji niezbędnej do wydania odpowiednich zaświadczeń w celu przestrzegania procedur dotyczących dokonywania wpisów do ewidencji prowadzonych przez Wojewódzkiego Inspektora
 • Przyjmowanie i przekazywanie do Działu Nadzoru Nasiennego wniosków o pozwolenie na zastosowanie konwencjonalnego materiału siewnego w rolnictwie ekologicznym oraz prowadzenie kontroli spełnienia wymagań formalnych związanych z obrotem tym materiałem w celu zapewnienia przestrzegania przepisów o rolnictwie ekologicznym
 • Sporządzanie informacji i sprawozdań okresowych, dotyczących wykonywanych w jednostce organizacyjnej zadań w celu ich przekazania do Wojewódzkiego Inspektora

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • znajomość ustawy o nasiennictwie oraz aktów wykonawczych do ustawy
 • znajomość ustawy o ochronie roślin przed agrofagami
 • znajomość ustawy o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa
 • znajomość ustawy o środkach ochrony roślin
 • znajomość kodeksu postępowania administracyjnego
 • prawo jadzy kat. B czynne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze ochrony roślin i nasiennictwa oraz w administracji publicznej
 • wykształcenie: wyższe
 • umiejętność analitycznego myślenia
 • umiejętność działania w stresie
 • samodzielność
 • umiejętność pracy w zespole
 • dyspozycyjność
 • komunikatywność

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kopia prawo jazdy kat.B
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-07-31
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gorzowie Wlkp.
  ul. Zieleniecka 11, 66-400 Gorzów Wlkp.
  oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem ,,oferta na stanowisko Inspektora ds. nasiennictwa w Oddziale WI w Żaganiu (zastępstwo)’’

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Inne informacje:
• w ofercie należy podać dane kontaktowe – adres do korespondencji, adres e-mali, numer telefonu;
• dokumenty aplikacyjne powinny zawierać oświadczenia o treści wskazanej w ogłoszeniu, własnoręcznie podpisane i opatrzone aktualną datą (wskazane oświadczenia znajdują się na stronach Wojewódzkiego Inspektoratu: zakładka ogłoszenia – praca);
• list motywacyjny powinien być odręcznie podpisany;
• osoby zakwalifikowane do kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomione e-mailem lub telefonicznie;
• oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego);Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Inspektor
Żagań
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna