Inspektor
Dąbrowa Górnicza
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Dąbrowie Górniczej

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor
W komórce orzeczniczo - inspekcyjnej

Warunki pracy

- praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy,
- praca w siedzibie inspektoratu ,
- praca poza siedzibą inspektoratu polegająca na przeprowadzaniu oględzin w terenie oraz kontroli budów i obiektów budowlanych (praca na wysokościach),
- możliwość korzystania z samochodu służbowego (bez kierowcy),
- kontakt z petentami,
- pomieszczenia biurowe znajdują się na parterze budynku Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej,
- oświetlenie naturalne i sztuczne,
- budynek urzędu przystosowany do korzystania przez osoby niepełnosprawne ruchowo.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • sprawowanie kontroli i nadzoru nad przestrzeganiem i stosowaniem przepisów Prawa budowlanego,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych z zakresu Prawa budowlanego,
 • prowadzenie postępowań z zakresu ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
 • przeprowadzanie kontroli budów i obiektów budowlanych na terenie Dąbrowy Górniczej.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie budowlane albo średnie administracyjne lub pokrewne
 • znajomość ustawy Prawo budowlane i Kodeksu postępowania administracyjnego,
 • umiejętność obsługi komputera,
 • odporność na stres,
 • umiejętność analitycznego myślenia.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • mile widziane: doświadczenie pracy w nadzorze budowlanym lub organach administracji architektoniczno - budowlanej,
 • mile widziane uprawnienia budowlane w dowolnej specjalności,
 • mile widziane doświadczenie w budownictwie,
 • mile widziane prawo jazdy kat. B,
 • umiejętność redagowania pism,
 • komunikatywność i samodzielność.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie świadect pracy oraz równorzędne zaświadczenia (informacje o okresach przebywania na zasiłku dla bezrobotnych z PUP, inne)
 • kopia posiadanych uprawnień budowlanych,
 • kopia posiadanego prawa jazdy,

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-01-25
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Dąbrowie Górniczej
  ul. Graniczna 21
  41-300 Dąbrowa Górnicza

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 032 295-68-04 lub 032 295-69-24. Osoby dopuszczone do postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomione telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Osoby których oferty zostaną odrzucone z powodu niezłożenia wymaganych dokumentów lub złożą dokumenty aplikacyjne po terminie ( decyduje data wpływu dokumentów do inspektoratu lub stempla pocztowego), nie będą powiadamiane.
Oferty po ukończonym naborze można odebrać w terminie 1 miesiąca, po tym terminie Komisja zastrzega sobie prawo do zniszczenia dokumentów.
Dokumenty aplikacyjne wraz z kontaktowym numerem telefonu kandydata należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem: "Nabór na stanowisko inspektor w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Dąbrowie Górniczej". Dokumenty winny być własnoręcznie podpisane a złożone kserokopie dokumentów poświadczone własnoręcznym podpisem przez kandydata za zgodność z oryginałem.

Inspektor

Dąbrowa Górnicza

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna