Inspektor
Wyszków
Komenda Powiatowa Policji w Wyszkowie

Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw bhp i oppoż.
-

Warunki pracy

Praca biurowa w siedzibie urzędu.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • 1. Prowadzenie szkoleń z zakresu bhp i oppoż.
 • 2. Prowadzenie postępowań wyjaśniających w celu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy.
 • 3. Obsługa programu Medycyna Pracy.
 • 4. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej naliczenia zwrotu kosztów dojazdu do miejsca pełnienia służby i przejazdu na odległość 1000km.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego w zakresie bhp
 • - szkolenie inspektorów ochrony przeciwpożarowej.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • -
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-08-24
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Powiatowa Policji w Wyszkowie
  ul. T. Kościuszki 13
  07-200 Wyszków
  p. 115

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Proponowane wynagrodzenie - 2248, 61 zł

Inspektor

Wyszków

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna