Inspektor
Pszczyna
Komenda Powiatowa Policji w Pszczynie

Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw finansów i zaopatrzenia
Zespół Finansów i Zaopatrzenia

Warunki pracy

Praca w zastępstwie osiem godzin dziennie w systemie jednozmianowym przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin. Stanowisko pracy usytuowane na trzecim piętrze czterokondygnacyjnego budynku nieprzystosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo, brak wind, dwie klatki schodowe. Praca biurowa oraz sporadyczne wyjazdy w godzinach pracy pojazdem służbowym na podstawie prawa jazdy kat. B.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • sporządzanie listy wypłat dodatkowych należności dla funkcjonariuszy,
 • rejestrowanie faktur i rachunków wpływających do jednostki, ich weryfikacja i terminowe przesyłanie do KWP w Katowicach,
 • opracowywanie faktur i rachunków biegłych,
 • analizawykorzystanych srodków będących w dyspozycji jednostki,
 • przyjmowanie od funkcjonariuszy grzywien z nałożonych mandatów gotówkowych oraz sporządzanie raportów w zakresie przyjętych mandatów,
 • archiwizacja dokumentów,
 • kierowanie pojazdem służbowym w celu zaopatrzenia jednostki w środki czystości, materiały biurowe i inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie ogólne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego administracja publiczna
 • prawo jazdy kat. B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia prawa jazdy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-05-23
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
- praca w zastępstwie,
- tel. kontaktowy: 32 449 32 18
- zatrudnienie od 10.06.2019 r.
- wynagrodzenie 2 457,30 PLZ brutto + dodatek od 5 do 20 % z tytułu wysługi lat.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Inspektor

Pszczyna

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna