Inspektor
Żagań
Komenda Powiatowa Policji w Żaganiu

Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy
Jednoosobowe Stanowisko do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy

Warunki pracy

- praca w podstawowym systemie czasu pracy,
- biegła obsługa komputera,
- kontakt z ludźmi,
- miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
- praca biurowa na piętrze w budynku czterokondygnacyjnym,
- stanowisko pracy wyposażone w niezbędne urządzenia do realizacji zadań, tj. komputer, drukarka, telefon, itp.
- w budynku znajduje się winda,
- oświetlenie naturalne i sztuczne

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy/służby w jednostkach,
 • sporządzanie co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu bhp zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy/służby,
 • bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń,
 • udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy/służbie oraz zachorowań na choroby zawodowe,
 • dokonywanie oceny ryzyka zawodowego,
 • uczestniczenie w opracowywaniu wewnętrznych analiz stanu bhp oraz założeń i dokumentacji dotyczących modernizacji jednostek,
 • współpracowanie z organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej MSWiA, Państwowej Inspekcji Pracy oraz laboratoriami środowiskowymi w zakresie organizowania systematycznych pomiarów, czynników szkodliwych i uciążliwych dla zdrowia oraz sposobów ochrony przed tymi czynnikami.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie technik bezpieczeństwa i higieny pracy
 • - interpretacji przepisów, egzekwowania poleceń oraz organizacja pracy własnej,
 • - komunikatywność,
 • - praca w zespole,
 • - umiejętność przewidywania,
 • - umijętność obsługi urządzeń biurowych.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe o kierunku lub specjalności w zakresie bhp lub ukończone studia podyplomowe w zakresie bhp
 • - umiejętność rozwiązania problemów,

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • klauzula informacyjna wraz z oświadczeniem kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • kopie świadectw pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-03-15
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  KOMENDA POWIATOWA POLICJI W ŻAGANIU
  UL. NOWOGRÓDZKA 1

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Wynagrodzenie zasadnicze 630,15 zł brutto, dodatek za wieloletnią pracę (uzależniony od stażu pracy 5-20% wynagrodzenia zasadniczego). Oferty niespełniające wymogów formalnych, niepodpisane, niekompletne i przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.
Wszystkie oświadczenia muszą posiadać datę i własnoręczny podpis!
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozpatrywane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie postępowania kwalifikacyjnego. Brak odpowiedzi jest równoznaczny z nie zakwalifikowaniem kandydata. Złożone oferty nie podlegają zwrotowi, zostaną komisyjnie zniszczone.

Inspektor

Żagań

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna