Inspektor
Szczecin
Urząd Morski w Szczecinie

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw informatyki
w Wydziale Technologii Informatycznych

Warunki pracy

wysiłek fizyczny,
praca w terenie,
krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe,
brak podjazdu, obecność wind,
brak odpowiednio dostosowanych toalet dla potrzeb niepełnosprawnych,
praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Sprawowanie nadzoru i przeprowadzanie kontroli sprzętu i oprogramowania komputerowego używanego w Urzędzie.
 • Wykonywanie na bieżąco serwisu technicznego systemów komputerowych oraz urządzeń transmisji danych.
 • Prowadzenie prac związanych z utrzymaniem poprawnego działania systemów informatycznych oraz tworzenie i prowadzenie dokumentacji dotyczącej stanu technicznego sprzętu komputerowego używanego w Urzędzie.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • dobra znajomość zagadnień informatycznych,
 • łatwość komunikacji.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym
 • umiejętność organizacji pracy własnej oraz w zespole

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-08-09
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego).

Wymagane dokumenty tj. życiorys (c.v.), list motywacyjny i oświadczenia muszą być własnoręcznie podpisane.

Urząd poinformuje osoby, które zakwalifikują się do poszczególnych etapów naboru telefonicznie lub drogą elektroniczną, a brak kontaktu jest równoznaczny z niezakwalifikowaniem kandydata do dalszych etapów naboru.
Dodatkowe informacje dotyczące naboru pod nr tel.: 91 4403 517. Dodatkowe informacje dotyczące wyniku naboru pod nr tel.: 91 4403410.

Wynagrodzenie zasadnicze: 3.483,08 zł + dodatek stażowy.

Oferty niekompletne, otrzymane po terminie lub odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Inspektor

Szczecin

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna