Dodano: 20.01.2020
Inspektor
Gryfino
Komenda Powiatowa Policji w Gryfinie

Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw administracyjno - gospodarczych
Zespół Administracyjno - Gospodarczy

Warunki pracy

Praca wykonywana w warunkach normalnych - biurowych, sporadyczne przebywanie w pomieszczeniach magazynowych materiałów biurowych, druków i sprzętu gospodarczego, gdzie występuje kurz, wejście do budynku schodami, stanowisko pracy na pierwszym piętrze, brak windy.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • czynności związane z realizacją i zamknięciem zaistniałych szkód z wyjątkiem szkód komunikacyjnych
 • prowadzenie książek obiektowych dot. budynku Komendy Powiatowej w Gryfinie, Komisariatu Policji w Chojnie oraz podległych Posterunków Policji
 • prowadzenie pełnej dokumentacji dot. polityki mieszkaniowej policjantów
 • prowadzenie spraw dot. funduszu socjalnego pracowników Policji
 • prowadzenie spraw związanych z kontrolami Państwowej Inspekcji Sanitarnej
 • przekazywanie sprzętów do napraw, legalizacji oraz prowadzenie rejestru napraw
 • prowadzenie dokumentacji dot. sponsoringu, sporządzanie umów darowizn, porozumień i przekazywanie ich do właściwie merytorycznie komórek Komendy Wojewódzkiej w Szczecinie
 • przygotowywanie materiałów dokumentacji do przetargów publicznych
 • rozliczanie dojazdów do służby funkcjonariuszy Policji

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego na stanowisku o podobnym zakresie zadań
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok i 6 miesięcy doświadczenia zawodowego na stanowisku o podobnym zakresie zadań
 • wykształcenie: wyższe ekonomiczne, prawnicze lub administracyjne
 • miejsce zamieszkania na terenie Gryfina lub okolic
 • prawo jazdy

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-02-04
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Powiatowa Policji w Gryfinie
  ul. Policyjna 2
  74-100 Gryfino

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.
Oferty należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem "Oferta zatrudnienia w służbie cywilnej nr 1/2020". Przypominamy o konieczności własnoręcznego podpisywania listu motywacyjnego i oświadczeń.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie testu i rozmowy kwalifikacyjnej.
Oferty kandydatów niezakwalifikowanych do zatrudnienia są niszczone po upływie 3 miesięcy od dnia obsadzenia stanowiska. Oferty te mogą zostać odebrane osobiście w Wydziale Kadr i Szkolenia KPP w Gryfinie przed upływem tego terminu.
Proponowane wynagrodzenie dla zatrudnionej osoby: 2824,04 zł. brutto oraz dodatek za wysługę lat.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: 91 432 68 17.
Inspektor
Gryfino
Aplikuj