Inspektor
Jelenia Góra
Centralne Biuro Śledcze Policji w Warszawie

Komendant poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw ochrony informacji niejawnych i administrowania systemami policyjnymi
w Wydziale w Jeleniej Górze

Warunki pracy

- naturalne i sztuczne oświetlenie,
- wymuszona pozycja ciała,
- praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin,
- budynek nie posiada windy, brak podjazdów wewnątrz budynku,
- zagrożenie naciskami grup przestępczych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzi i rozlicza urządzenia ewidencyjne dokumentów niejawnych prowadzonych przez JSPIN. Przyjmuje, ewidencjonuje, przechowuje, wydaje, udostępnia i wysyła dokumenty niejawne oznaczone wszystkimi klauzulami tajności oraz techniczne nośniki informacji niejawnych, a także rozlicza z posiadanej dokumentacji niejawnej policjantów i pracowników zwolnionych lub przeniesionych z zajmowanego stanowiska.
 • Sprawuje bieżącą kontrolę nad postępowaniem funkcjonariuszy i pracowników obsługiwanych przez JSPIN z dokumentami niejawnymi, sprawdza i weryfikuje prawidłowość oznaczania dokumentów i materiałów niejawnych otrzymanych i wysyłanych. Zwraca wykonawcy dokumenty, które nie spełniają wymogów formalnych.
 • Administrowanie i nadzór nad funkcjonowaniem systemów informatycznych, teleinformatycznych niejawnych, węzłów sieci niejawnej PSTDN, sieci jawnej PSTD/Internet, eksploatowanych w Wydziale w Jeleniej Górze Zarządu we Wrocławiu CBŚP.
 • Obsługuje aplikacje jawnych i niejawnych systemów informacyjnych wykorzystywanych przez Zarząd, a w szczególności przez wykonywanie m.in. sprawdzeń, weryfikacji, rejestracji, modyfikacji i usunięć informacji w zbiorach gromadzonych przez Policję, w szczególności w ramach KSIP, KSI, SNP oraz SIO, w tym m.in. w ramach zbiorów SMI, SMI Kartoteka Miejsc, CBIU.
 • Prowadzi instruktaże z zakresu przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych, prawidłowości oznaczania dokumentów niejawnych i archiwizowania tych dokumentów dla policjantów i pracowników.
 • Dokonuje zmian, zniesienia klauzuli tajności z określonych dokumentów.
 • Uczestniczy w pracach komisji powołanej do niszczenia dokumentów niejawnych oraz technicznych nośników informatycznych.
 • Przyjmuje je i sprawdza pod względem formalnym przed przekazaniem akta spraw zakończonych do archiwum.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • 1 rok doświadczenia w ochronie informacji niejawnych
 • Znajomość programów biurowych (np. MS Office)
 • Znajomość przepisów z zakresu metod i form pracy kancelaryjno-biurowej
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Komunikatywność
 • Umiejętności interpersonalne
 • Dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „ściśle tajne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Do 1 roku doświadczenia w administrowaniu policyjnymi systemami informatycznymi
 • Szkolenie z zakresu ochrony informacji niejawnych, ochrony danych osobowych
 • Szkolenie z zakresu przestrzegania procedur bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych jawnych i niejawnych
 • Znajomość obowiązujących procedur policyjnych
 • Znajomość policyjnych baz danych

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „ściśle tajne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-05-26
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Centralne Biuro Śledcze Policji
  Wydział Kadr i Szkolenia
  00-463 Warszawa,
  ul. Podchorążych 38
  z dopiskiem w liście motywacyjnym "inspektor/Jelenia Góra"

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Zatrudnienie nowego pracownika w Centralnym Biurze Śledczym Policji może nastąpić po przeprowadzeniu przez Pełnomocnika Komendanta CBŚP ds. Ochrony Informacji Niejawnych postępowania sprawdzającego i wydaniu poświadczenia bezpieczeństwa lub po potwierdzeniu faktu wydania i ważności poświadczenia bezpieczeństwa w przypadku legitymowania się poświadczeniem bezpieczeństwa wydanym przez inny uprawniony podmiot.

Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę. Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów. Do składania dokumentów zachęcamy także osoby niepełnosprawne. Decyduje data stempla pocztowego. Wzory wymaganych oświadczeń znajdują się na stronie: http://bip.cbsp.policja.gov.pl
Inspektor
Jelenia Góra
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna