Inspektor
Świdnica
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Świdnicy

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw BHP i BHS
Samodzielne stanowisko ds. BHP i BHS

Warunki pracy

Praca w siedzibie urzędu. Z pracą na w/w stanowisku związane są wyjazdy służbowe, załatwianie spraw poza jednostką, współpraca z innymi instytucjami.
Miejsce i otoczenie organizacyjno techniczne stanowiska pracy:
- praca przy monitorze;
- narzędzia i materiały pracy - komputer, drukarka, kserokopiarka, skaner
Budynek nie jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Brak jest windy. Nie występują szkodliwe oraz niebezpieczne warunki pracy.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie kontroli warunków pracy/służby oraz przestrzegania przepisów BHP
 • Sporządzanie i przedstawianie Komendantowi Powiatowemu PSP, co najmniej raz w roku okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy
 • Prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentacji wypadów przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby
 • realizowanie zadań wynikających z obowiązujących przepisów BHP
 • Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz opracowywanie wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków
 • Współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi lub osobami w zakresie organizowania i zapewnienia odpowiedniego poziomu szkoleń w dziedzinie BHP oraz zapewnia właściwą adaptację zawodową nowo zatrudnionych pracowników

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie Technik bezpieczeństwa i higieny pracy
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego staż pracy w służbie bhp
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość przepisów Ustawy o Państwowej Straży Pożarnej oraz przepisów w zakresie spraw wykonywanych na danym stanowisku
 • Komunikatywność
 • Umiejętność analitycznego myślenia

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadanym obywatelstwie
 • W przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-12-06
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- stanowisko pracy mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, zgodnie z przepisami art. 5 ustawy o służbie cywilnej
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
W miesiącu poprzedzającym date upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie wynosi co najmniej 6 %.
- oferty należy przesłać z wyraźnym dopiskiem na kopercie: "OFERTA PRACY W SŁUŻBIE CYWILNEJ";
- własnoręcznie podpisane oświadczenia;
- oferty otrzymane lub uzupełniane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do Komendy Powiatowej PSP w Świdnicy) - decyduje data wpływu a nie data stempla pocztowego;
- nabór będzie przeprowadzony w następujących etapach:
1 etap - weryfikacja dokumentów
a) sprawdzenie kompletności złożonych przez kandydata/kę ofert oraz spełnienia wszystkich niezbędnych wymogów;
b) wykluczenie z dalszej procedury kwalifikacyjnej ofert, które nie zawierają kompletu dokumentów lub nie spełniają niezbędnych wymogów
2 etap - sprawdzian wiedzy i umiejętności
Sprawdzian wiedzy - test jednokrotnego wyboru, czas trwania 20 minut - składający się z 20 pytań merytorycznych.
Wymogiem niezbędnych do dopuszczenia do 3 etapu jest uzyskanie co najmniej połowy maksymalnej liczby punktów.
3 etap - rozmowa.
Nie przystąpienie kandydata/ki w wyznaczonym terminie do któregokolwiek z etapów naboru powoduje wykluczenie z dalszego postępowania.
Wykaz kandydatów/ek zakwalifikowanych do poszczególnych etapów zostanie umieszczone na stronie Komendy Powiatowej, BiP oraz tablicy ogłoszeń KP PSP w Świdnicy.
- w przypadku nie odebrania dokumentów po zakończeniu naboru oferty osób nie ujętych w protokole naboru zostaną zniszczone.
- dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel 74 /851 88 80.
Orientacyjna wysokość zarobków 500 zł. brutto.

Inspektor

Świdnica

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna