Inspektor
Częstochowa
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Katowicach

Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw dokumentacji zabytków
Archiwum

Warunki pracy

Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych - brak podjazdu, windy, miejsce pracy usytuowane na pierwszym piętrze.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Opracowywanie wykazów zabytków w układach administracyjnych, rzeczowych i liczbowych dla potrzeb Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i innych uprawnionych podmiotów.
 • Prowadzenie archiwum zakładowego w szczególności poprzez gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie dokumentacji dotyczącej zabytków.
 • Prowadzenie Biblioteki.
 • Wydawanie zaświadczeń i opini na podstawie rejestru i ewidencji zabytków.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe w zakresie: administracji, archiwistyki, historii
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 miesiące doświadczenia zawodowego w zakresie prowadzenia archiwum
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • W przypadku braku doświadczenia zawodowego w zakresie prowadzenia archiwum rozpatrzone zostaną oferty zgłoszone przez kandydatów, którzy będą posiadać ukończony kurs w zakresie prowadzenia archiwum I stopnia.
 • Mile widziane doświadczenie zawodowe w zakresie samodzielnego prowadzenia archiwum.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-02-24
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Katowicach
  ul. Francuska 12
  40-015 Katowice

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Zainteresowanych informujemy, że nadesłanych ofert nie zwracamy. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Oferty spełniające wymogi formalne zostaną zniszczone po upływie 3 miesięcy od daty rozstrzygnięcia konkursu.

Inspektor

Częstochowa

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna