Inspektor
Ostrzeszów
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ostrzeszowie

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw rozliczeń kadrowych i finansowych
Dział Administracyjno-Finansowy

Warunki pracy

• Praca w siedzibie inspektoratu oraz sporadycznie poza siedzibą inspektoratu,
• Praca od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00 do 15:00 ,
• Prowadzenie samochodu osobowego,
• Obciążenie mięśniowo-szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych,
• Obciążenie psychiczne- stres związany z pracą pod presją czasu,
• Praca na parterze budynku,
• Podstawowe wyposażenie stanowiska pracy to zestaw komputerowy oraz wielofunkcyjne laserowe urządzenie biurowe.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • obsługa kadrowo-płacowa Inspektoratu
 • dokonywanie rozliczeń z ZUS-em w zakresie ubezpieczeń społecznych oraz z US w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych
 • prowadzenie gospodarki majątkiem Inspektoratu
 • prowadzenie dokumentacji rozliczeniowej osób wykonujących prace zlecone
 • wystawianie rachunków w imieniu Inspektoratu do firm będących pod kontrolą weterynaryjną tutejszego Inspektoratu
 • sprawdzenie pod względem formalno – rachunkowym dokumentów księgowych
 • prowadzenie spraw w zakresie zamówień publicznych
 • prowadzenie bieżącej sprawozdawczości
 • pełnienie funkcji Pełnomocnika ds. Zarządzania Jakością

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • umiejętność obsługi komputera (pakiet Office, Internet)
 • komunikatywność (umiejętność argumentowania)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w dziale kadrowo-finansowym
 • wykształcenie: wyższe ekonomiczne
 • umiejętność obsługi programu kadrowo-płacowego
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej,ustawy o inspekcji weterynaryjnej, prawa pracy, systemu ubezpieczeń społecznych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, prawa zamówień publicznych, ustawy o finansach publicznych, bhp
 • umiejętność obsługi programu Płatnik
 • znajomość ustawy o inspekcji weterynaryjnej i rachunkowości
 • 1 rok pracy w jednostce budżetowej
 • znajomość programów Symfonia Kadry i Płace, Symfonia Handel, TREZOR

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-11-20
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Termin zatrudnienia od 23 listopada 2019r.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą.
Oferty odrzucone lub przesłane po terminie zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje dotyczące naboru można uzyskać pod nr tel. 62 732-07-20.

Inspektor

Ostrzeszów

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna