Inspektor
Ostrołęka
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Warszawie

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw kontroli
w Delegaturze w Ostrołęce

Warunki pracy

Praca w terenie wymagająca wyjazdów służbowych na terenie województwa mazowieckiego połączona z pracą biurową. Stres związany z kontrolą przedsiębiorców.
Praca z wykorzystaniem komputera stacjonarnego lub przenośnego, kserokopiarki oraz innych urządzeń biurowych wymagająca przemieszczania się na terenie województwa mazowieckiego.
Miejsce pracy: I piętro w budynku 2-piętrowym. W budynku brak windy, jedynie znajduje się podjazd dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • uczestniczenie w przeprowadzaniu kontroli zgodnie z tematyką i zasadami określonymi w odpowiednich przepisach regulujących tryb postępowania organów Inspekcji Handlowej
 • przygotowywanie dokumentacji kontrolnej w celu przedstawienia ustalonego stanu faktycznego
 • opracowywanie na podstawie ustaleń kontroli projektów wystąpień pokontrolnych, wniosków o ukaranie do sądów, informacji do organów ścigania, urzędów skarbowych i innych organów

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców - (rozdział 5)
 • znajomość przepisów rozporządzenia z dnia 4 sierpnia 2009 r. Prezesa Rady Ministrów w sprawie wzoru legitymacji służbowej pracowników Inspekcji Handlowej oraz trybu jej wydawania i wymiany, oraz wzorów protokołu kontroli, protokołu oględzin i protokołu rozprawy
 • znajomość przepisów rozporządzenia z dnia 10 maja 2012 r. Prezesa Rady Ministrów w sprawie szczegółowego trybu pobierania i badania próbek produktów przez organy Inspekcji Handlowej
 • rzetelność i terminowość
 • skuteczna komunikacja
 • obsługa komputera (edytory tekstu, arkusze kalkulacyjne)
 • dyspozycyjność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: średnie profilowane (chemiczne, techniczne, elektryczne, administracyjne) lub wyższe
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym
 • umiejętność rozumienia przepisów prawa i zastosowania ich w praktyce
 • umiejętność pracy w zespole
 • umiejętność działania w sytuacjach stresowych i rozwiązywania problemów

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-05-29
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Przewidywane wynagrodzenie zasadnicze brutto: 2 600,- zł.

Wszystkie składane oświadczenia muszą być opatrzone bieżącą datą i własnoręcznym podpisem.
Oferty przesłane drogą elektroniczną nie opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym lub faksem lub otrzymane po terminie (liczy się data wpływu oferty do Urzędu) oraz nie spełniające wymagań określonych w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane. Oferty osób niezakwalifikowanych do zatrudnienia zostaną zniszczone.

Kandydaci spełniający wymagania zawarte w ogłoszeniu zostaną powiadomieni za pomocą poczty elektronicznej o terminie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego a w przypadku nieposiadania e-maila telefonicznie. Nie otrzymanie takiego zaproszenia oznacza niezakwalifikowanie do dalszego etapu rekrutacji.
Dodatkowe informacje w kwestii naboru można uzyskać pod numerem tel. 22 826-12-19
Do udziału w naborze, zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w powyższym ogłoszeniu.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Inspektor

Ostrołęka

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna