Inspektor
Skierniewice
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Skierniewicach

Komendant poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor
w Wydziale Rekrutacji

Warunki pracy

Budynek 4 kondygnacyjny. W budynku brak jest windy. Budynek i pomieszczenia higieniczno-sanitarne nie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo. Brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym. Praca z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych. Oświetlenie naturalne i sztuczne. Praca przy monitorze ekranowym powyższej połowy dobowego wymiaru czasu pracy. Czas pracy — zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • realizacja zadań związanych z naborem do Narodowych Sił Rezerwowych, w tym czynności związanych z nadawaniem i unieważnianiem przydziałów kryzysowych,
 • realizacja zadań związanych z powołaniem na ćwiczenia wojskowe rotacyjne żołnierzy Narodowych Sił Rezerwowych,
 • sporządzanie dokumentów ewidencyjnych, planów, list, pism, analiz, meldunków oraz sprawozdań dotyczących realizacji przedsięwzięć związanych z naborem do Narodowych Sił Rezerwowych,
 • prowadzenie rekrutacji i naboru do służby kandydackiej, w tym planowanie, przygotowanie oraz zapewnienie terminowej realizacji zadań,
 • realizacja zadań związanych z powołaniem do okresowej służby wojskowej,
 • realizacja przedsięwzięć związanych z kwalifikacją wojskową, w tym sporządzanie analiz i opracowywanie sprawozdań z przebiegu i wyników kwalifikacji wojskowej,
 • realizacja czynności związanych z kierowaniem osób i żołnierzy rezerwy do wojskowych komisji lekarskich oraz pracowni psychologicznych w celu określenia zdolności do czynnej służby wojskowej oraz na badania dodatkowe,
 • utrzymywanie w aktualności indywidualnych zbiorów ewidencyjnych (IZE) w systemie informatycznym SPIRALA-ZINT,
 • wprowadzanie i utrzymywanie w aktualności danych kandydatów w systemie ewidencji wojskowej SEW on-line,
 • uczestniczenie w promocji ochotniczych form służby wojskowej,

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • Znajomość przepisów ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej,
 • Znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego,
 • Znajomość przepisów ustawy o ochronie informacji niejawnych,
 • Biegła obsługa komputera w środowisku Windows, Microsoft Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętność stosowania prawa w praktyce
 • Umiejętność obsługi specjalistycznych systemów informatycznych (SI SPIRALA - ZINT, SEW on-line)
 • Komunikatywność
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Samodzielność
 • Doświadczenie w pracy w administracji publicznej
 • Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli ,,POUFNE”

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie doświadczenia w pracy w administracji publicznej (np.: kopie świadectw pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, zaświadczenia potwierdzające świadczenie pracy w ramach umów cywilnoprawnych lub wolontariatu/staży/praktyk)
 • kopie dokumentów potwierdzających dotychczasowy przebieg pracy zawodowej
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „POUFNE”, zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-12-20
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Aplikacje należy składać w zaklejonej kopercie z dopiskiem "OFERTA PRACY NA STANOWISKO INSPEKTORA". Warunkiem spełnienia wymagań formalnych jest nadesłanie/dostarczenie w terminie wszystkich niezbędnych dokumentów oraz własnoręcznie podpisanych oświadczeń, CV i listu motywacyjnego. W przypadku ofert przesyłanych drogą pocztową liczy się data stempla pocztowego. Oferty otrzymane po terminie i/lub niespełniające wymagań formalnych zawartych w ogłoszeniu o naborze nie będą rozpatrywane. W ofercie należy podać dane kontaktowe: nr telefonu oraz/lub adres poczty elektronicznej. Postępowanie rekrutacyjne będzie się składać z trzech etapów: I — weryfikacja dokumentów pod względem formalnym, II — sprawdzian wiedzy i umiejętności, III – rozmowa kwalifikacyjna z komisją. Kandydaci zakwalifikowani do kolejnych etapów zostaną telefonicznie poinformowani o dalszej procedurze kwalifikacyjnej. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu:261-442-331 lub 261-442-300.

Inspektor

Skierniewice

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna