Inspektor
Lublin
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Lublinie

Lubelski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw kontroli
w Wydziale Kontroli Paliw, Artykułów Przemysłowych i Usług

Warunki pracy

Praca o charakterze administracyjno-biurowym w siedzibie urzędu oraz w terenie (prowadzenie kontroli w tym paliw stałych). Praca z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń biurowych. Stres związany z prowadzeniem kontroli. Stanowisko pracy znajduje się w pokojach biurowych na 5 piętrze budynku ZUS, budynek wyposażony jest w podjazdy oraz windę dla osób na wózkach inwalidzkich, brak odpowiednio dostosowanych pomieszczeń sanitarnych. Czas pracy, warunki zatrudnienia zgodnie z Ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie kontroli przedsiębiorców w zakresie przestrzegania przepisów i zasad obrotu towarowego art. przemysłowych, a w szczególności w zakresie jakości paliw stalych
 • współpraca w przygotowywaniu dokumentacji kontrolnej
 • opracowywanie ustaleń kontroli, wystąpień pokontrolnych,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych
 • opracowywanie analiz, informacji i sprawozdań
 • prowadzenie monitoringu produktów i usług oferowanych na rynku

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • Komunikatywność
 • Odporność na stres
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Zdolność analitycznego myślenia i swoboda komunikowania się w mowie i piśmie
 • Prawo jazdy kat. B
 • Znajomość ustawy z dnia 15.12.2000 r. o Inspekcji Handlowej
 • Znajomość ustawy z dnia 06.03.2018 r. Prawo Przedsiębiorców
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe
 • znajomość języka angielskiego lub niemieckiego na poziomie komunikatywnym

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Prawo jazdy kat. B
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-03-20
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Lublinie
  ul. Tomasza Zana 38C
  20-601 Lublin
  Sekretariat pok. 511 z dopiskiem "Oferta pracy PU"

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Aplikacje należy składać w zaklejonych kopertach, dokumenty muszą być własnoręcznie podpisane.
Dodatkowe Informacje pod numerem tel. 81 528-07-47

Inspektor

Lublin

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna