Inspektor
Wrocław
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej we Wrocławiu

Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw kontroli
w Wydziale Kontroli i Bezpieczeństwa Produktów Nieżywnościowych i Usług

Warunki pracy

Praca w terenie, praca w urzędzie przy komputerze. Wydział znajduje się na IV piętrze w budynku bez windy.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • kontrola przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie produkcji, handlu i usług oraz produktów wprowadzonych do obrotu, w tym kontrola paliw stałych;
 • sporządzanie sprawozdań i informacji dla jednostki nadrzędnej i innych organów;
 • prowadzenie poradnictwa dla przedsiębiorców i konsumentów;
 • sporządzanie opinii dla organów celnych;
 • prowadzenie rejestru bieżących dokumentów.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • znajomość przepisów ustawy o Inspekcji Handlowej;
 • znajomość przepisów Ustawy Prawo Przedsiębiorców;
 • znajomość ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw;
 • znajomość przepisów ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów;
 • znajomość przepisów ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku;
 • znajomość przepisów o systemie oceny zgodności;
 • umiejętność obsługi komputera;
 • umiejętność działania w sytuacjach stresowych;
 • umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, empatia;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze administracyjnym lub właściwym branżowym
 • wykształcenie: wyższe
 • posiadanie prawa jazdy kat.B

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-05-27
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Dokumenty aplikacyjne powinny zawierać oświadczenia o treści wskazanej w ogłoszeniu podpisane własnoręcznie i opatrzone datą. Osoby zakwalifikowane do kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomione telefonicznie lub e-mailem.
Proponowane wynagrodzenie brutto ( łącznie wynagrodzenie zasadnicze + dodatek stażowy)- wynosi 2.990 zł.-
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Inspektor

Wrocław

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna