Inspektor
Szczecin
Urząd Morski w Szczecinie

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw elektrycznych
w Wydziale Energetycznym

Warunki pracy

- praca w biurze/przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, oraz w trudnych warunkach
terenowych wymagająca pełnej sprawności fizycznej (na znakach nawigacyjnych z udziałem jednostek pływających, dalbach, pławach oraz na wysokości - nabieżniki, drabiny, podesty itd.)
- częsta praca na obiektach hydrotechnicznych i w pomieszczeniach ruchu elektrycznego
z użyciem transportu samochodowego i jednostek pływających,
- brak wind, toalety nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Kontrola i potwierdzanie zgodności faktur z faktycznym zużyciem energii elektrycznej we wszystkich obiektach Urzędu.
 • Tworzenie banku informacji w zakresie gospodarki energetycznej niezbędnego do prowadzenia i analiz bilansów energetycznych zużycia energii elektrycznej w Urzędzie, sprawozdawczość.
 • Udział w przeglądach okresowych budynków i obiektów Urzędu - branża elektryczna.
 • Aktualizacja, korygowanie i ewidencja umów (i przypisanych do nich układów rozliczeniowych) z dostawcami energii elektrycznej celem zapewnienia rzeczywistych potrzeb energetycznych Urzędu.
 • Kontrola, rozliczanie, ustalanie ryczałtów, przygotowywanie warunków technicznych i umów z pododbiorcami energii elektrycznej z zalicznikowej sieci Urzędu.
 • Wdrażanie optymalnych rozwiązań w zakresie gospodarki elektroenergetycznej.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • Aktualne świadectwo kwalifikacyjne kat „.E” do 1 kV
 • Znajomość zagadnień elektroenergetycznych
 • Dobra umiejętność obsługi sprzętu komputerowego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: średnie techniczne
 • Świadectwo kwalifikacyjne kat. „D” do 1 kV
 • Znajomość zagadnień związanych z rozliczeniami energii elektrycznej

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kserokopia aktualnego świadectwa kwalifikacyjnego kat „.E” do 1 kV
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kserokopia świadectwa kwalifikacyjnego kat. „D” do 1 kV

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-03-24
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Urząd Morski w Szczecinie
  Wydział Spraw Pracowniczych, pok. 221 a
  Pl. Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego).

Wymagane dokumenty tj. życiorys (c.v.), list motywacyjny i oświadczenia muszą być własnoręcznie podpisane.

Urząd poinformuje osoby, które zakwalifikują się do poszczególnych etapów naboru telefonicznie lub drogą elektroniczną, a brak kontaktu jest równoznaczny z niezakwalifikowaniem kandydata do dalszych etapów naboru.

Dodatkowe informacje dotyczące naboru pod nr tel.: 91 4403 311/307. Dodatkowe informacje dotyczące wyniku naboru pod nr tel.: 91 4403410.


Wynagrodzenie zasadnicze: 3 174,70 + dodatek stażowy.

Urząd Morski w Szczecinie jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Inspektor
Szczecin
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna