Inspektor
Nowy Sącz
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Nowego Sącza

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw prowadzonych postępowań administracyjnych
komórka ds. inspekcji i kontroli

Warunki pracy

Prowadzenie kontroli na terenie miasta Nowego Sącza, praca przy komputerze, samochód na wyposażeniu inspektoratu, praca na wysokości powyżej 3 metrów oraz wymagająca pełnej zdolności psychoruchowej. Praca w budynku bez windy na I piętrze. Toalety nie są dostosowane do osób niepełnosprawnych ruchowo. Nie jest możliwe łączenie zatrudnienia w PINB z wykonywaniem zajęć tożsamych, pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami które pracownik wykonywać będzie w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie postepowań administracyjnych wynikająch z prawa budowlanego i kpa
 • udział w czynnościach kontrolnych

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • znajomość ustawy Prawo budowlanego i Kodeksu postępowania administracyjnego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe budownictwo ogólne

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-02-04
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Nowego Sącza
  ul. Szwedzka 5, 33-300 Nowy Sącz
  dziennik podawczy - pokój nr 8 I pietro

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 18 442-20-33

Inspektor

Nowy Sącz

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna