Inspektor
Gorzów Wielkopolski
Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gorzowie Wielkopolskim

Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor
w Wydziale Orzecznictwa i Kontroli Organów Administracji i Nadzoru Budowlanego

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
 praca biurowa przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, wymagająca przemieszczania się pomiędzy piętrami i pokojami, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu,
 stres związany z obsługą interesantów,
 obsługa urządzeń biurowych,
 zagrożenie korupcją,
 praca w terenie (na terenie województwa lubuskiego) podczas wykonywania czynności kontrolnych.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
 występują bariery architektoniczne tj. ograniczona możliwość poruszania się osób na wózkach inwalidzkich,
 budynek 3-kondygnacyjny – brak windy uniemożliwiający transport pionowy osobom niepełnosprawnym, wejście po schodach,

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 •  prowadzenie postępowań administracyjnych jako organ odwoławczy dotyczących decyzji i postanowień wydanych przez powiatowych inspektorów nadzoru budowlanego (odwołania i zażalenia od rozstrzygnięć organu I instancji),
 •  prowadzenie postępowań administracyjnych dla których LWINB jest organem I (pierwszej) instancji w trybie nadzwyczajnym w przypadku uchylenia lub zmiany decyzji ostatecznej bądź stwierdzenia nieważności decyzji,
 •  sprawowanie nadzoru nad postępowaniem egzekucyjnym prowadzonym przez podległe jednostki w celu prawidłowego ich wykonania,
 •  przygotowanie projektów odpowiedzi na skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w celu obrony stanowiska LWINB wydanego w trybie odwoławczym,
 •  przeprowadzanie kontroli organów szczebla powiatowego (starostów) jako organów administracji architektoniczno – budowlanej w celu wykonywania ustawowych zadań nałożonych na LWINB,
 •  przeprowadzanie kontroli Powiatowych Inspektorów Nadzoru Budowlanego dotyczących m.in.: prawidłowości prowadzonych postępowań administracyjnych, wydawanych w ich toku decyzji i postanowień oraz prawidłowości załatwiania skarg,
 •  przygotowywanie projektów decyzji i postanowień oraz przedkładanie przełożonemu do merytorycznej i formalnej kontroli,
 •  przygotowywanie projektów pism w trakcie prowadzonego postępowania odwoławczego.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego
 •  znajomość następujących ustaw:  Prawo budowlane,  Prawo wodne,  Kodeks postępowania administracyjnego,  o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
 •  prawo jazdy kategorii B,
 •  umiejętność stosowania przepisów prawa w praktyce,
 •  umiejętność działania w sytuacjach stresowych i pod presją czasu,
 •  samodzielność, umiejętność rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji,
 •  umiejętność argumentowania,
 • dyspozycyjność
 •  umiejętność obsługi komputera,
 •  umiejętność współdziałania w ramach zespołu zadaniowego,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe techniczne, administracyjne lub prawnicze,
 •  uprawnienia budowlane,

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-05-28
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy tez jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

W ofercie należy podać dane kontaktowe, umożliwiające bezpośredni kontakt
z kandydatem w związku z prowadzoną rekrutacja na wskazane w ogłoszeniu stanowisko.
Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Konkurs na stanowisko INSPEKTOR w Wydziale Orzecznictwa i Kontroli Organów Administracji
i Nadzoru Budowlanego”.
List motywacyjny, życiorys/CV oraz oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane i opatrzone aktualną datą. Oferty niekompletne lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
Uprzejmie informujemy, że kandydaci spełniający wymagania formalne będą powiadomieni o terminie przeprowadzenia kolejnego etapu naboru. Brak odpowiedzi jest równoznaczny z niezakwalifikowaniem kandydata do kolejnego etapu. Oferty kandydatów odrzucone można odbierać w WINB w Gorzowie Wlkp. po zakończeniu rekrutacji. Oferty nieodebrane zostaną niezwłocznie komisyjnie zniszczone. Wynagrodzenie na wskazanym stanowisku według mnożnika kwoty bazowej 1,2 (tj. 2300,33 zł brutto).
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonu: 609048805 (p. Rafał Szymański – starszy specjalista ds. kadr) lub 95 7115463 (sekretariat LWINB).


Inspektor

Gorzów Wielkopolski

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna