Inspektor
Inowrocław
Komenda Powiatowa Policji w Inowrocławiu

Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw obsługi informatycznej
w Wydziale Ruchu Drogowego

Warunki pracy

- praca w siedzibie urzędu,
- praca przy komputerze powyżej połowy dziennego wymiaru czasu pracy,
- praca w wymiarze 8 godzin dziennie,
- nie występują uciążliwe/szkodliwe warunki pracy,
- budynek częściowo przystosowany dla osób niepełnosprawnych (toalety w budynku głównym przystosowane dla osób niepełnosprawnych, winda prowadząca na parter budynku, brak jednak udogodnień do poruszania się między kondygnacjami budynku).

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Wprowadzanie danych z zakresu ruchu drogowego do policyjnych systemów teleinformatycznych
 • Dokonywanie sprawdzeń informatycznych w dostępnych bazach danych w celu wsparcia bieżącej pracy policjantów
 • Sporządzanie zestawień statystycznych

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • Umiejętność obsługi komputera
 • Samodzielność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w jednostkach organizacyjnych Policji
 • wykształcenie: brak
 • umięjętność obsługi policyjnych programów komputerowych
 • znajomość prawa o ruchu drogowym

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-07-18
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Powiatowa Policji w Inowrocławiu
  ul. Toruńska 13-15
  88-100 Inowrocław
  z dopiskiem: oferta zatrudnienia w służbie cywilnej

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Dokumenty, w tym oświadczenia muszą być własnoręcznie podpisane. Dokumenty należy składać osobiście w siedzibie urzędu lub listownie (decyduje data stempla pocztowego). Aplikacje, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne lub przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Nadesłanych ofert nie odsyłamy.
Zachęcamy osoby niepełnosprawne do ubiegania się o stanowisko w korpusie służby cywilnej.
Zatrudnienie pracownika może nastąpić po przeprowadzeniu przez pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych postępowania sprawdzającego i wydaniu poświadczenia bezpieczeństwa.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 47/ 75-28-293.
Inspektor
Inowrocław
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna