Inspektor
Nowy Sącz
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Nowosądeckiego

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw orzecznictwa
w Referacie Orzecznictwa i Egzekucji Administracyjnej

Warunki pracy

Praca biurowa przy użyciu komputera, praca poza siedzibą urzędu - przeprowadzanie czynności kontrolnych na terenie powiatu nowosądeckiego, stanowisko pracy wyposażone w niezbędny sprzęt biurowy i komputerowy, siedziba Inspektoratu niedostępna dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie postępowań administracyjnych wynikających z ustawy Prawo budowlane
 • opracowywanie projektów decyzji, postanowień i innych pism w toku prowadzonych postępowań administracyjnych
 • wykonywanie czynności dowodowych i kontrolnych w terenie

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie o profilu techniczno- budowlanym
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • umiejętność pracy w zespole
 • umiejętność analitycznego myślenia
 • prawo jazdy kat. B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe o profilu budowlanym lub architektonicznym
 • uprawnienia budowlane
 • znajomość ustaw: kodeksu postępowania administracyjnego, prawa budowlanego

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-06-17
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Życiorys, list motywacyjny, oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie, a oświadczenia dodatkowo datą ich sporządzenia.

Kandydaci, których oferty spełnią wymagania formalne zostaną poinformowani telefonicznie bądź drogą elektroniczną o terminie postępowania kwalifikacyjnego. Oferty niekompletne i otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Za datę złożenia dokumentów uznaje się datę stempla pocztowego lub termin złożenia w sekretariacie PINB w Nowym Sączu. Oferty kandydatów nie odebrane w ciągu 3 miesięcy od daty zakończenia procedury naboru ulegają zniszczeniu. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu (18) 547-51-60/ 547-51-70.

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem "oferta pracy w PINB".

Inspektor

Nowy Sącz

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna