Inspektor
Racibórz
Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu

Komendant Śląskiego Oddziału Straży Granicznej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw administracji i zarządzania siecią teleinformatyczną
w Sekcji Administracji Infrastruktury i Bezpieczeństwa Wydziału Łączności i Informatyki

Warunki pracy

• warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca zmianowa, praca przed monitorem ekranowym; wymuszona pozycja ciała; hałas; praca na wysokości do 3 m.;
• miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy: narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe;
• możliwość poruszania się po budynku: odpowiednio dostosowana toaleta oraz zachowana odpowiednia szerokość drzwi

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • konfigurowanie, instalowanie i uruchamianie u użytkowników sprzętu komputerowego i telefonicznego, w celu zapewnienia im narzędzi niezbędnych do wykonywania obowiązków służbowych;
 • obsługa incydentów w ramach systemu Service Desk SG dotyczących systemów i sprzętu użytkowanego w oddziale, w celu zapewnienia sprawnego rozwiązywania problemów zgłaszanych przez użytkowników;
 • monitorowanie i kontrola działania sieci, systemów i łączy teleinformatycznych oraz systemów łączności bezprzewodowej, a także podejmowanie czynności zmierzających do usunięcia ewentualnych awarii, w celu zapewnienia stałej sprawności systemów i sieci użytkowanych w oddziale;
 • krosowanie połączeń w ramach sieci strukturalnej w oddziale, w celu zapewnienia użytkownikom dostępu do systemów teleinformatycznych korzystających z sieci;
 • prowadzenie dokumentacji techniczno – eksploatacyjnej oraz bieżące nanoszenie zmian w bazach danych zawierających informacje o użytkownikach i sprzęcie teleinformatycznym, w celu zapewnienia aktualności dokumentacji i baz danych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie telekomunikacyjne, elektroniczne, elektrotechniczne lub informatyczne;
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w zakresie obsługi urządzeń i systemów teleinformatycznych;
 • znajomość zagadnień z zakresu telefonii, informatyki, teleinformatyki, transmisji danych, administracji sieciami teleinformatycznymi;
 • posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa osobowego lub pozytywne zakończenie procedur sprawdzających zakończonych wydaniem poświadczenia bezpieczeństwa osobowego, uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „POUFNE”;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • posiadanie specjalistycznego przeszkolenia z zakresu budowy sieci teleinformatycznych oraz obsługi i eksploatacji urządzeń i oprogramowania;
 • posiadanie uprawnień energetycznych E eksploatacja;
 • posiadanie prawa jazdy kat. B.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie albo oświadczenie zawierające dane osobowe: imię i nazwisko, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji);
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "POUFNE" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. 2019. 742 tekst jednolity wraz z późn. zm.);
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-07-09
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Śląski Oddział Straży Granicznej
  ul. Dąbrowskiego 2
  47 – 400 Racibórz

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Oferujemy:
• dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13-stkę”; system nagród motywacyjnych; świadczenia socjalne (zapomogi, dofinansowanie do urlopu, dofinansowanie do wypoczynku dzieci, pożyczki mieszkaniowe); działalność kasy zapomogowo – pożyczkowej; możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego oraz pakietu medycznego na preferencyjnych warunkach;
• możliwość korzystania z sali gimnastycznej i siłowni po godzinach pracy;
• stabilne zatrudnienie;
• możliwość rozwoju i nauki od specjalistów;
• możliwość korzystania z parkingu, w tym dla rowerów.

• Proponowane wynagrodzenie brutto: 2700,00 zł oraz dodatek za wysługę lat od 5 do 20% wynagrodzenia zasadniczego.
• Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (32) 414 41-39, (32) 414 43-42.

Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozpatrywane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Inspektor
Racibórz
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna