Inspektor
Siedlce
Komenda Miejska Policji w Siedlcach

Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw ds. obsługi kancelaryjnej
Kancelaria Tajna w Zespole ds. Ochrony Informacji Niejawnych

Warunki pracy

Praca administracyjno biurowa w systemie jednozmianowym w godzinach 8:00-16:00. Naturalne i sztuczne oświetlenie. Konieczność korzystania z urządzeń biurowych: telefonu, drukarki, faksu, niszczarki. Część budynku nie dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych z inwalidztwem narządu ruchu.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 •  prowadzenie dokumentacji kancelarii tajnej w tym dzienników i urządzeń ewidencyjnych oznaczonych wszystkimi klauzulami tajności dla sekcji zamiejscowych KWP z/s w Radomiu
 •  przyjmowanie, ewidencjonowanie, przechowywanie, powielanie i wysyłanie dokumentacji niejawnej w celu zapewnienia właściwego obiegu kancelarii tajnej,
 •  rozliczanie policjantów i pracowników Policji z pobranych dokumentów niejawnych oraz informowanie pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych wynikających z nieprzestrzegania obowiązujących w tym zakresie przepisów bądź innych nieprawidłowości związanych z ochroną informacji niejawnych,
 •  rozliczanie wszystkich pozycji w prowadzonych urządzeniach ewidencyjnych; sporządzanie w razie potrzeby wykazów dokumentów pobranych z kancelarii w celu ułatwienia rozliczenia dokumentów w urządzeniach ewidencyjnych,
 •  odnotowanie na dokumentach zawierających informacje niejawne oraz w urządzeniach ewidencyjnych zmiany lub zniesienia klauzuli tajności;
 •  kompletowanie i przedkładanie dokumentów oraz korespondencji do podpisu w celu właściwego obiegu dokumentacji niejawnych;
 •  sprawdzanie i weryfikacja prawidłowości oznaczonych dokumentów i materiałów niejawnych, zwracania wykonawcom dokumentów w celu ich uzupełnienia w przypadkach, gdy nie spełniają określonych norm oraz sporządzenie stosownej dokumentacji w celu zabezpieczenia informacji niejawnych przed dostępem osób upoważnionych;
 •  archiwizowanie dokumentów niejawnych znajdujących się w kancelarii tajnej oraz koordynowanie archiwizowania dokumentów niejawnych w innych komórkach organizacyjnych oraz ocena protokołów brakowania dokumentacji niearchiwalnej w kategorii „BC”, w szczególności porównanie dokumentów przeznaczonych do brakowania z zapisami zawartymi w protokole brakowania i z zapisami w urządzeniach ewidencyjnych;
 •  ewidencjonowanie, przechowywanie i aktualizowanie niejawnych aktów normatywnych MSW, KGP, KWP w celu udostępniania przepisów pracownikom komendy niezbędnych do wykonywania zadań służbowych;
 •  zabezpieczenie pomieszczeń kancelarii tajnej, w których przechowywane są dokumenty i materiały niejawne w celu ochrony tych materiałów przed dostępem osób nieupoważnionych;
 •  informowanie pełnomocnika ds. OIN o zagrożeniach ujawnienia, utraty lub zagubienia dokumentów niejawnych, wynikających z nieprzestrzegania obowiązujących w tym zakresie przepisów bądź innych nieprawidłowości związanych z ochroną informacji niejawnych;

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • poświadczenie bezpieczeństwa do informacji „ściśle tajne”
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe
 • kursy na temat funkcjonowania kancelarii tajnej i obiegu dokumentów niejawnych w Policji
 • przeszkolenie z zakresu ochrony informacji niejawnych
 • znajomość przepisów z zakresu ochrony informacji niejawnych
 • znajomość przepisów resortowych regulujących zagadnienia dot. pracy kancelaryjno - biurowej
 • umiejętności: komunikowania się, rozwiązywania problemów, współpracy, interpretacji przepisów, pracy zespołowej, organizacji pracy własnej

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Zaświadczenie o uzyskaniu poświadczenia bezpieczeństwa do informacji "ściśle tajne"
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-07-11
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Miejska Policji w Siedlcach
  ul. Starowiejska 66
  08-110 Siedlce
  pok. 112

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Proponowane wynagrodzenie ok. 2300 zł brutto. Przewidywany termin zatrudnienia 01.08.2018 r.

Dane do kontaktu:
Komenda Miejska Policji w Siedlcach
ul. Starowiejska 66
08-110 Siedlce
pok. 112
tel 25 643 26 63

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Oferty nie spełniające wymogów formalnych, niekompletne oraz dostarczone po terminie nie będą brane pod uwagę. Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie. Osoby, których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamiane. Nie zwracamy dokumentów.

Inspektor

Siedlce

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna