Inspektor
Bielsko-Biała
Komenda Miejska Policji w Bielsku-Białej

Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw teleinformatycznych
Zespół Teleinformatyki

Warunki pracy

Praca w pomieszczeniu jak równie w terenie, przy komputerze , przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • zarządzanie serwerami i komputerami używanymi w KMP
 • dokonywanie drobnych napraw i konserwacji sprzętu
 • wdrażanie projektów informatycznych związanych z nowoczesnymi systemami aplikacji policyjnych
 • bieżąca konfiguracja sprzętu teleinformatycznego

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie kierunek informatyczny , lub teleinformatyczny
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego na podobnym stanowisku
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-06-30
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Wszelkie informacje dotyczące naboru można uzyskać pod nr tel.: 812 1500
Wynagrodzenie brutto przy 20 letnim stażu pracy - ok. 2850 zł.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, podchodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek cechę prawnie chronioną.
Nabór i postępowanie kwalifikacyjne prowadzone jest w 3 etapach:
1- wstępna weryfikacja dokumentów pod względem formalnym
2-test pisemny ze znajomości informatyki, ustawy o służbie cywilnej i pracy administracyjno-biurowej
3-rozmowa kwalifikacyjna z osobami, które zaliczyły test.

Inspektor

Bielsko-Biała

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna