Inspektor
Toruń
Komenda Miejska Policji w Toruniu

Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw kadrowych
Referat Kadr i Szkolenia i Prezydialny KMP w Toruniu

Warunki pracy

nie występują uciążliwe, szkodliwe oraz niebezpieczne warunki pracy; praca wykonywana z wykorzystaniem sprzętu biurowego oraz komputera, jednozmianowa; brak specjalnego dostosowania dla osób niepełnosprawnych

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Realizuje zadania dot. ogółu spraw kadrowych funkcjonariuszy Policji
 • Prowadzi i na bieżąco aktualizuje książki etatowe funkcjonariuszy Policji celem monitorowania stanu zatrudnienia i wakujących stanowisk.
 • Opiniuje wnioski personalne dotyczących mianowania, przenoszenia, powierzania obowiązków policjantom oraz raportów policjantów w sprawach dotyczących ich stosunku służbowego celem zapewnienia sprawnego funkcjonowania KMP w Toruniu w zakresie kadrowym.
 • Sporządza zestawienia zwolnień lekarskich całego stanu KMP w Toruniu celem przekazania do Wydziału Finansów KWP w Bydgoszczy
 • Przyjmuje dokumentację związaną z doborem do służby w Policji, udziela informacji kandydatom do służby w Policji celem realizacji przez KWP w Bydgoszczy postępowań kwalifikacyjnych
 • Przygotowuje dokumentację i załatwia formalności związane z przyjęciem do służby w Policji celem nawiązania stosunku służby.
 • Prowadzi postępowania administracyjne dot. spraw kadrowych celem zgodnego z przepisami wykonawstwa zadań.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok i 6 miesięcy doświadczenia zawodowego pracy w administracji
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego pracy w administracji
 • wykształcenie: wyższe specjalistyczne z zakresu prawa pracy

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-10-07
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Proszę składać aplikacje w Komendzie Miejskiej Policji w Toruniu przy ul. Grudziądzkiej 17, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30. Kwestionariusz osobowy dla kandydata jest dostępny na stronie BIP KMP w Toruniu. Proszę składać dokumenty zgodnie z treścią ogłoszenia. Nadesłanych ofert nie odsyłamy. W liście motywacyjnym należy określić jakiego ogłoszenia dotyczy oferta (stanowisko, nr ogłoszenia ), dokumenty muszą być opatrzone datą i podpisane. Kwestionariusz osobowy należy uzupełnić w sposób estetyczny i rzetelny, niebudzący wątpliwości co do nabytych umiejętności oraz okresu trwania zatrudnienia . Aplikacje od osób, które nie spełnią wymienionych w ogłoszeniu kryteriów, nie będą brane pod uwagę w dalszym procesie rekrutacji. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do dalszego etapu naboru, którym będzie test kompetencyjny, o czym będą powiadomieni w BIP KMP w Toruniu w zakładce wolne stanowiska w służbie cywilnej ogłoszenie nr 53922.Informacja o terminie i miejscu przystąpienia do testu będzie przekazana telefonicznie lub e-mailowo. Test kompetencyjny obejmować będzie pytania ogóle dotyczące Policji i Służby cywilnej, prawa pracy oraz kpa. Proponowane wynagrodzenie zasadnicze wynosi 2 971 złotych brutto, plus wysługa ( od 5% do 20% w zależności od stażu pracy). Zachęcamy osoby niepełnosprawne do ubiegania się o stanowiska w korpusie służby cywilnej. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 56 641-21-90 lub 56 641-21-99.

Inspektor

Toruń

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna