Inspektor
Przysucha
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Przysusze

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw do spraw zdrowia i ochrony zwierząt
Ochrona Zdrowia

Warunki pracy

praca od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 15:30,
praca w siedzibie urzędu (praca przy komputerze),
praca w terenie (wyjazdy służbowe na terenie powiatu przysuskiego samochodem służbowym),
kontakt ze zwierzętami,
narażenie na czynniki biologiczne, choroby zakaźne i warunki atmosferyczne,
stres związany z bezpośrednim kontaktem z rolnikami i właścicielami podmiotów gospodarczych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • kontrole gospodarstw utrzymujących zwierzęta pod względem dobrostanu zwierząt,
 • prowadzenie dokumentacji i sprawozdawczości związanej z wykonywanymi zadaniami,
 • przyjmowanie zgłoszeń o chorobach zakaźnych zwierząt podlegających obowiązkowi zwalczania i rejestracji oraz prowadzeniu dochodzenia epizootycznego celem potwierdzenia lub wykluczenia zgłoszonej choroby.
 • prowadzenie czynności związanych ze zwalczaniem ognisk choroby zakaźnej.
 • pomoc PLW w sprawowaniu nadzoru nad przestrzeganiem wymagań weterynaryjnych dla podejmowania i prowadzenia działalności przez podmioty prowadzące działalność nadzorowaną, wyszczególnione w art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.
 • pobieranie próbek do celów diagnostycznych urzędowo przewidzianych badań w trybie przepisów, dotyczących zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, w tkankach i narządach zwierząt martwych.
 • wykonywanie zadań związanych ze zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt szczególnie w przypadku zaistnienia zagrożenia epizootycznego.
 • pomoc PLW w sprawowaniu nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zdrowia zwierząt.
 • udział w kontrolach zespołu do spraw zdrowia i ochrony zwierząt., takich jak realizacja zadań wynikających z ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz przepisów wykonawczych.
 • pomoc we wstępnym przygotowaniu dokumentacji z kontroli oraz stosownych sprawozdań w ramach zespołu do spraw zdrowia i ochrony zwierząt.
 • prowadzenie magazynu na sprzęt do badań w zakresie zwalczania chorób zakaźnych.
 • wykonywanie dezynfekcji zgodnie z wydanym poleceniem Powiatowego Lekarza Weterynarii, w ramach zwalczania chorób podlegających obowiązkowi zgłaszania i zwalczania.
 • inne czynności zlecone przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Przysusze.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne
 • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii,
 • znajomość aktualnych krajowych i unijnych przepisów weterynaryjnych,
 • znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego i zasad funkcjonowania Inspekcji Weterynaryjnej,
 • zdolność do analitycznego myślenia i wyciągania wniosków,
 • umiejętność organizacji pracy,
 • prawo jazdy kat. B,
 • umiejętność pracy w zespole oraz organizacji pracy własnej,
 • umiejętność działania w sytuacjach stresowych,
 • umiejętność biegłej obsługi komputera,
 • posiadanie pełni praw publicznych,
 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne
 • - znajomość języka obcego (preferowany język angielski w stopniu komunikatywnym),
 • - samodzielność i inicjatywa,
 • - komunikatywność, staranność, rzetelność i odpowiedzialność.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • - oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych,
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • - kopia dokumentów potwierdzających znajomość języka obcego.

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-09-29
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy tez jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Inspektor

Przysucha

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna