Inspektor
Koluszki
Komenda Powiatowa Policji Powiatu Łódzkiego Wschodniego z/s w Koluszkach

Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw administrowania sprzętem informatycznym, systemami i sieciami
w Zespole Informatyki

Warunki pracy

praca w systemie jednozmianowym w pełnym wymiarze czasu pracy, w pomieszczeniu zlokalizowanym na I piętrze budynku, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu, przy monitorze ekranowym w czasie powyżej połowy dobowego czasu pracy, brak wind;

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • administrowanie sprzętem komputerowym i lokalną infrastrukturą sieciową pozostającą na wyposażeniu komendy i jednostek podległych w celu zapewnienia ich poprawnego funkcjonowania,
 • prowadzenie książek ewidencji sprzętu komputerowego w celu nadzoru nad wyposażeniem jednostki,
 • diagnozowanie usterek sprzętu komputerowego i informatycznego w celu zapewnienia sprawnego działania tych urządzeń,
 • sporządzanie zapotrzebowania na niezbędne materiały informatyczne oraz prowadzenie ewidencji w tym zakresie w celu zapewnienia sprawności działania tych urządzeń,
 • obsługa urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk w komendzie i jednostkach podległych w celu bieżącego wsparcia pracy kierownika jednostki,
 • konfigurowanie stanowisk dostępowych zgodnie z obowiązującymi procedurami bezpieczeństwa oraz zapoznawanie funkcjonariuszy i pracowników z instrukcją użytkowania sprzętu komputerowego w celu zapewnienia ochrony danych osobowych przetwarzanych w systemach policyjnych,
 • lokalne administrowanie systemami informatycznymi (SWD, DAKU, KaDe, Integra64) w celu zapewnienia sprawnego ich funkcjonowania,
 • dokonywanie bieżących sprawdzeń, typowań lub analiz w policyjnych i pozapolicyjnych bazach danych na rzecz bądź w imieniu funkcjonariuszy i pracowników jednostki w celu zapewnienia im wsparcia w prowadzonych przez nich czynnościach służbowych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera i innych urządzeń informatycznych,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym,
 • znajomość instrukcji kancelaryjnej,
 • komunikatywność, asertywność,
 • umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresowych,
 • umiejętność pracy w zespole.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego na stanowisku o podobnym zakresie zadań
 • wykształcenie: wyższe informatyczne
 • znajomość obsługi policyjnych systemów teleinformatycznych,
 • poświadczenie bezpieczeństwa dostępu do informacji niejawnych,
 • doświadczenie w pracy w administracji publicznej.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa dostępu do informacji niejawnych w przypadku posiadania tego uprawnienia

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-08-05
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Powiatowa Policji powiatu łódzkiego wschodniego z/s w Koluszkach
  95 - 040 Koluszki, ul. 11-go Listopada 62f
  z adnotacją "oferta zatrudnienia w służbie cywilnej"

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
szczegółowe informacje można uzyskać w Zespole Kadr i Szkolenia Komendy Powiatowej Policji powiatu łódzkiego wschodniego nr tel. (44) 719 - 62 - 15,
adres e-mail: Aplikuj
proponowane wynagrodzenie: ok. 2300 zł brutto oraz wysługa lat
przewidywany termin zatrudnienia: 16 sierpnia 2018 r.

Inspektor

Koluszki

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna