Inspektor
Międzyrzecz
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Międzyrzeczu

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw inspekcji, kontroli i orzecznictwa
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Międzyrzeczu

Warunki pracy

Praca jednozmianowa w siedzibie urzędu oraz poza siedzibą (oględziny, kontrole budów i obiektów budowlanych w terenie) w obrębie powiatu międzyrzeckiego. Praca w terenie bez względu na warunki atmosferyczne.
Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie.
Obsługa interesantów, udzielanie informacji telefonicznych.
Siedziba inspektoratu dostosowana jest do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przeprowadzanie inspekcji i kontroli terenowych w zakresie prawidłowości przebiegu procesu budowlanego i utrzymania obiektów budowlanych, sporządzanie protokołów;
 • prowadzenie postępowań administracyjnych wynikających z przepisów prawa budowlanego w zakresie właściwości Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Międzyrzeczu;
 • przygotowanie projektów decyzji, postanowień, zaświadczeń oraz sporządzanie pism;
 • załatwianie skarg i wniosków wpływających do inspektoratu;
 • udzielanie wyjaśnień i przyjmowanie stron postępowań;
 • udział w sporządzaniu sprawozdań, zestawień i informacji na użytek własny oraz innych organów bądź urzedów;
 • prowadzenie rejestrów i ewidencji.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie budowlane
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku o podobnym zakresie zadań
 • znajomość ustawy Prawo budowlane i Kodeksu Postępowania Administracyjnego;
 • uprawnienia budowlane - ograniczone;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • prawo jazdy kat. B

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopia prawa jazdy kat. B

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-06-30
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Międzyrzeczu
  ul. Przemysłowa 2
  66-300 Międzyrzecz

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Dokumenty aplikacyjne należy składać za pośrednictwem poczty na adres urzędu lub bezpośrednio w sekretariacie PINB (ul. Przemysłowa 2 w Międzyrzeczu, parter, pokój nr 2) w zaklejonej kopercie z dopiskiem "oferta na stanowisko inspektora w PINB w Międzyrzeczu.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Oferty nie spełniające wymagań formalnych nie będą rozpatrywane.
Kandydaci, którzy zostaną zakwalifikowaniu zostaną poinformowaniu telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Brak takiej informacji równoznaczny będzie z odrzuceniem oferty. Odrzucone oferty zostaną komisyjnie zniszczone.
Inspektor
Międzyrzecz
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna