Inspektor
Poznań
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Poznaniu

Wielkopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw obsługi magazynowej i prowadzenia dokumentacji z zakresu gospodarki odpadami
w Zespole ds. administracyjnych – Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Poznaniu

Warunki pracy

- praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,
- wysiłek fizyczny,
- permanentna obsługa klientów zewnętrznych,
- praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,
- budynek wyposażony w windę osobową,
- budynek posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich,
- brak odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Przyjmowanie ilościowe i wartościowe towarów na magazyn i wprowadzanie zmian do ewidencji komputerowej
 • Wydawanie ilościowe i wartościowe towarów z magazynu i wprowadzanie zmian do ewidencji komputerowej
 • Obliczanie, ewidencjonowanie i archiwizowanie kart przekazania odpadów i opłat emisyjnych za korzystanie ze środowiska
 • Inicjonowanie działań związanych z reklamacjami w wyniku dostawy towaru niezgodnego z zamówieniem
 • Sporządzanie sprawozdania w zakresie gospodarki odpadami

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok i 7 miesięcy doświadczenia zawodowego w pracy w administracji
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: brak
 • Przeszkolenie z zakresu przepisów gospodarki odpadami, z obsługi systemu finansowo-księgowego dotyczącego logistyki
 • Znajomość języka angielskiego lub niemieckiego w stopniu komunikatywnym
 • Umiejętność pracy w zespole, obsługa urządzeń biurowych, rzetelność, terminowość, odpowiedzialność, otwarty stosunek do klienta

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-05-31
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
W ofercie należy podać dane kontaktowe – adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu. Wymogi formalne spełniają te oferty, które zostaną nadesłane w terminie określonym w ogłoszeniu (decyduje data stempla pocztowego), zawierają komplet dokumentów, w tym własnoręcznie podpisane CV, list motywacyjny i oświadczenia oraz spełniają wymogi niezbędne określone w ogłoszeniu. W ciągu 3 miesięcy od dnia publikacji wyniku naboru istnieje możliwość odbioru złożonych dokumentów. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do dalszego etapu naboru, o czym zostaną poinformowani telefonicznie lub e-mailem.
Wyniki naboru opublikowane będą po zakończeniu naboru w BIP KPRM, BIP Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Poznaniu oraz siedzibie urzędu – na tablicy ogłoszeń. Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.
61 661-90-08 lub 61 661-90-65.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Wojewódzki Inspektorat Weterynarii jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.


Inspektor

Poznań

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna