Inspektor
Zelów
Komenda Powiatowa Policji w Bełchatowie

Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw ds. kancelaryjno-biurowych
Komisariat Policji w Zelowie

Warunki pracy

- praca kancelaryjno- biurowa
- praca w warunkach naturalnych przy oświetleniu sztucznym i naturalnym
- praca przy monitorze ekranowym
- narażenie na stres

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przyjmowanie i rejestrowanie korespondencji wpływającej do jednostki oraz wychodzącej z jednostki w celu zapewnienia właściwego obiegu dokumentów
 • kompletowanie i przedkładanie dokumentów do podpisu komendantowi komisariatu w celu zapewnienia właściwego obiegu dokumentów
 • redagowanie i sporządzanie pism na polecenie komendanta komisariatu
 • przygotowanie dokumentacji wytworzonej w komisariacie do przekazania do archiwum zakładowego
 • udział w procesie doskonalenia zawodowego , w tym samokształcenie

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w pracy kancelaryjno-biurowej
 • umiejętność pracy w zespole
 • dobra organizacja pracy
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego
 • wykształcenie: wyższe administracyjne

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-06-26
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Oferty otrzymane po terminie, niespełniające wymogów formalnych, niekompletne nie będą brane pod uwagę. Kandydaci nie zakwalifikowani nie będą poinformowani telefonicznie ani pisemnie. Nadesłane dokumenty nie będą zwracane. Planowany termin zatrudnienia - 01.07.2019 r. - na czas zastępstwa podczas usprawiedliwionej nieobecności pracownika.
Więcej informacji pod nr telefonu /0-44/ 6355218.

Inspektor

Zelów

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna