Inspektor
Konin
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu

Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor
w Delegaturze w Koninie

Warunki pracy

- praca biurowa (użytkowanie sprzętu biurowego, praca przy komputerze),
- praca fizyczna w terenie związana z pobieraniem prób do badań,
- praca poza siedzibą urzędu podczas prowadzenia kontroli,
- kontakt z trudnym klientem urzędu podczas kontroli - przedsiębiorcami, rolnikami,
- bariery architektoniczne: brak wind, toalet dla niepełnosprawnych, podjazdów.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • pobieranie prób roślin, produktów, podłoży i gleby do badań,
 • kontrola stanu fitosanitarnego roślin, produktów roślinnych,
 • prowadzenie rejestru producentów roślin oraz przedsiębiorców wprowadzających na polski obszar celny określone rośliny, produkty roślinne oraz prowadzących obrót nimi,
 • wystawianie świadectw fitosanitarnych dla eksportu i reeksportu,
 • wydawanie paszportów roślin.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe rolnicze, ogrodnicze lub pokrewne
 • znajomośc ustawy o ochronie roślin,
 • umiejętność biegłej obsługi komputera,
 • prawo jazdy kat. B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • umiejętność pracy w zespole,
 • samodzielność, odpowiedzialność.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • oświadczenie o posiadanym prawo jazdy kat. B.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-10-30
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
W ofercie należy podać dane kontaktowe - adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu.
Kandydaci spełniający wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu zostaną zakwalifikowani do dalszych etapów naboru, o czym będą powiadomieni telefonicznie.
Oferty złożone po terminie podlegają odrzuceniu.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procesu rekrutacji.
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.
Proponowane wynagrodzenie na wskazanym stanowisku pracy to wg mnożnika 1,36 - 2607,04 zł. brutto.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 61/8605920.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozpatrywane z równą uwagą ze względu na płeć, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Inspektor

Konin

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna