Inspektor
Konin
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Koninie

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw budowlanych
w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Koninie

Warunki pracy

Praca w siedzibie i poza siedzibą urzędu z uwagi na prowadzone sprawy z zakresu działalności inspekcyjnej na terenie powiatu konińskiego (wyjazdy w teren samochodem służbowym). Pomieszczenie biurowe znajduje się na II piętrze budynku Starostwa Powiatowego w Koninie z możliwością poruszania się po budynku wyposażonym w windę. Stanowisko pracy wyposażone w sprzęt komputerowy z możliwością korzystania z urządzeń administracyjno - biurowych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie działalności inspekcyjnej w zakresie prawidłowości przebiegu procesu budowlanego i utrzymania obiektów budowlanych
 • przygotowywanie danych do okresowych sprawozdań z działalności inspekcyjnej stanowiska oraz wniosków z inspekcji
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie właściwości Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz postępowań egzekucyjnych
 • prowadzenie postępowań wyjaśniających przyczyny i okoliczności powstania katastrofy budowlanej
 • prowadzenie kontroli budów
 • obsługa interesanta

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie budowlane
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w zakresie budownictwa lub w administracji publicznej
 • Prawo jazdy kategorii B
 • Znajomość przepisów prawnych z zakresu prawa budowlanego, kodeksu postępowania administracyjnego i postępowania egzekucyjnego w administracji
 • Znajomość obsługi komputera
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej doświadczenia zawodowego
 • uprawnienia budowlane

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia prawa jazdy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnień budowlanych

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-04-08
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Koninie
  Aleje 1 Maja 9
  62-510 Konin
  Biuro nr 351

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Inspektor

Konin

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna