Inspektor
Biskupiec
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Olsztynie

Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw nadzoru fitosanitarnego
Oddział Biskupiec

Warunki pracy

- administracyjno-biurowa w siedzibie oddziału,
- praca w terenie,
- kontrole wykonywane u producentów, przedsiębiorców, w sklepach, magazynach, hurtowniach,
- kontakt z klientem zewnętrznym,
- prowadzenie pojazdu służbowego,
- pomieszczenia biurowe znajdują się na II piętrze.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • kontrola fitosanitarna roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów, podłoży i gleby oraz środków transportu na obecność organizmów kwarantannowych i regulowanych,
 • pobieranie prób roślin, produktów roślinnych i przedmiotów do badań laboratoryjnych,
 • kontrola dokumentów u zarejestrowanych przedsiębiorców,
 • ocena stanu zagrożenia roślin przez organizmy szkodliwe oraz prowadzenie ewidencji tych organizmów,
 • ustalenie i doskonalenie metod oraz terminów zwalczania organizmów szkodliwych, a także zapobieganie ich rozprzestrzenianiu się.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie rolnicze, ogrodnicze lub pokrewne,
 • Znajomość ustawy o ochronie roślin,
 • Prawo jazdy kategorii B,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe rolnicze, ogrodnicze lub pokrewne.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopia prawa jazdy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-09-21
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Olsztynie
  ul. Kołobrzeska 11,
  10-444 Olsztyn

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
- W ofercie należy podać dane kontaktowe; adres e-mail, nr telefonu.
- W ciągu 3 miesięcy od dnia publikacji naboru istnieje możliwość odbioru dokumentów.
- Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do dalszych etapów naboru, o czym będą powiadomieni e-mailem.
- Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr te. 89 538-88-22 lub 89-538-88-14.
- Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone komisyjnie 3 miesiące po zakończeniu naboru.

Inspektor

Biskupiec

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna