Inspektor
Kłobuck
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Katowicach

Śląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw nasiennych
Oddział Kłobuck

Warunki pracy

Praca biurowa w siedzibie Oddziału połączona z częstymi wyjazdami w teren. Wysiłek fizyczny związany z pobieraniem prób.Praca w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych (zimno, upał, deszcz). Permanentna obsługa klientów zewnętrznych.Praca przy monitorze ekranowym i obsługa urządzeń biurowych (kserokopiarka, faks). Pomieszczenia higieniczno-sanitarne nie przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Brak oznaczeń dla niewidomych,brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym.Siedziba Oddziału mieści się na parterze i pierwszym piętrze jednopiętrowego budynku.


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Współuczestniczy lub pod nadzorem Kierownika kontroluje wytwarzanie materiału siewnego, mieszanek nasiennych i przerób technologiczny materiału siewnego u producentów w celu wyeliminowania nieprawidłowości, które mogą powstać na etapie produkcji materiału siewnego.
 • Współuczestniczy lub pod nadzorem Kierownika kontroluje podmioty prowadzące obrót materiałem siewnym, w celu wyeliminowania nieprawidłowości.
 • Współuczestniczy w przeprowadzaniu kontroli upraw pod kątem zanieczyszczeń GMO.
 • Współuczestniczy lub pod nadzorem Kierownika pobiera próby materiału siewnego w celu potwierdzenia ich jakości i tożsamości w trakcie badań laboratoryjnych lub oceny poletkowej.
 • Współuczestniczy lub pod nadzorem Kierownika kontroluje wykonanie decyzji zakazujących obrotu materiałem siewnym w celu niedopuszczenia do obrotu materiału niespełniającego wymagań.
 • Współuczestniczy lub pod nadzorem Kierownika kontroluje postępowanie z materiałem siewnym niespełniającym wymagań określonych w przepisach prawnych w ocenie polowej, laboratoryjnej oraz cech zewnętrznych.
 • Przy współudziale drugiego pracownika planuje pracę w zakresie wykonywanych zadań i przedstawia sprawozdania z planu pracy w celu właściwej i terminowej realizacji powierzonych zadań a także sporządza informację i sprawozdania z zakresu prowadzonych spraw w celu ich przedłożenia do wykorzystania przy konstruowaniu sprawozdań z działalności WIORi
 • Wprowadza dane do Zintegrowanego Systemu Informatycznego w Ochronie Roślin i Nasiennictwie w celu stworzenia bazy danych z działalności Inspekcji.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie o profilu rolniczym, ogrodniczym lub biologicznym
 • Znajomość ustawy o nasiennictwie.
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej.
 • Znajomość Kodeksu Postępowania Administracyjnego.
 • Wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe.
 • Rzetelność.
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów.
 • Współpraca.
 • Komunikacja.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe kierunek rolniczy, ogrodniczy lub biologiczny
 • Prawo jazdy kat. B.
 • Język angielski poziom komunikatywny.
 • Umjętności IT.
 • Organizacja pracy własanej.
 • Samodzielność i inicjatywa.
 • Podejmowanie decyzji i odpowiedzialność.
 • Pozytywne podejście do klienta.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-09-20
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Dokumenty aplikacyjne należy przesyłać pocztą tradycyjną lub składać osobiście w kopercie z dopiskiem "oferta pracy w służbie cywilnej na stanowisko inspektor ds. nasiennych Oddział Kłobuck". Decyduje data: stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do urzędu. Informacja o zakwalifikowaniu kandydatek/kandydatów do kolejnego etapu będzie przekazywana przez pracownika ds. kadr z wykorzystaniem danych kontaktowych wskazanych przez kandydata. Brak odpowiedzi do 25.09.2019r. będzie równoznaczny z odrzuceniem oferty. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Inspektor

Kłobuck

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna