Inspektor
Warszawa
Komenda Rejonowa Policji Warszawa III

Komendant poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw zapewnienia właściwego funkcjonowania systemu archiwizacyjnego
Składnica Akt Zespołu do spraw Ochrony Informacji Niejawnych

Warunki pracy

- praca administracyjno-biurowa;
- praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy;
- praca w wymuszonej pozycji ciała;
- budynek bez podjazdów dla osób niepełnosprawnych;
- brak odpowiednich toalet dla osób niepełnosprawnych;
- brak windy osobowej;
- pomieszczenie bez urządzeń klimatyzacyjnych;
- oświetlenie naturalne i sztuczne.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przyjmowanie, przechowywanie, ewidencjonowanie, udostępnianie oraz brakowanie materiałów archiwalnych
 • prowadzenie rejestru spisów zdawczo-odbiorczych, spisów akt przekazanych, ewidencji zasobu archiwalnego, rejestru protokołów brakowania
 • prowadzenie elektronicznej ewidencji zasobu archiwalnego e-Archiwum
 • przygotowywanie decyzji o udostępnieniu uwierzytelnionych kopii materiału archiwalnego
 • odnotowywanie na dokumentach wchodzących w skład materiałów archiwalnych zniesienie klauzuli tajności lub przedłużenia, skrócenia okresu ochrony dokumentów niejawnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • egzekwowanie zwrotu oraz rozliczanie funkcjonariuszy i pracowników Policji z wypożyczonych materiałów archiwalnych
 • wykonywanie zleconych kwerend na podstawie materiałów archiwalnych

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • poświadczenie bezpieczeństwa lub możliwość jego uzyskania
 • umiejętność współpracy, organizacji prac, rozwiązywania problemów, interpretacji przepisów, działania pod presją czasu
 • znajomość obsługi programów ze środowiska Microsoft Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: średnie administracyjne
 • przeszkolenie ze zakresu ochrony informacji niejawnych
 • przeszkolenie z zakresu metod i form wykonywania zadań w składnicy akt

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-04-03
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Rejonowa Policji Warszawa III
  ul. Opaczewska 8
  02-368 Warszawa

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
W ofercie należy podać dane kontaktowe - adres do korespondencji, numer telefonu.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie testu wiedzy i rozmowy kwalifikacyjnej.
Wszystkie oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie. Oferty niepodpisane, niekompletne, nie spełniające wymogów formalnych oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania zaleca również stosowanie w ogłoszeniach
o naborach form kandydatka/kandydat, zamiast wyłącznie form męskich.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 22 60 393 47.

Inspektor

Warszawa

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna