Inspektor
Mińsk Mazowiecki
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Mińsku Mazowieckim

Komendant poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor
w Wydziale Rekrutacji

Warunki pracy

- praca umysłowa, wykonywana w pozycji siedzącej;
- praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz. dziennie;
- podróże służbowe;
- czas pracy zgodny z ustawą o służbie cywilnej;
- budynek urzędu i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy;
- budynek nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych: brak windy i podjazdów.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przetwarzanie danych osobowych w indywidualnych zbiorach ewidencyjnych żołnierzy rezerwy spełniających warunki pełnienia służby przygotowawczej;
 • aktualizacja i prowadzenie bazy danych ochotników do pełnienia służby przygotowawczej;
 • planowanie i udział w przedsięwzięciach prowadzonych w ramach działań promujących NSR, służbę przygotowawczą i inne formy czynnej służby wojskowej organizowanych przez WKU, jednostki wojskowe, PUP, samorządy terytorialne i organizacje pozarządowe;
 • przyjmowanie wniosków, gromadzenie dokumentów, kierowanie do Wojskowej Pracowni Psychologicznej oraz Wojskowej Komisji Lekarskiej osób zgłaszających akces pełnienia czynnej służby wojskowej;
 • przygotowanie decyzji o powołaniu do czynnej służby wojskowej (karty powołania) dla ochotników zakwalifikowanych do pełnienia służby przygotowawczej;
 • przygotowanie i przekazywanie informatykowi materiałów do aktualizacji strony internetowej WKU (z zakresu promowania służby przygotowawczej); aktualizacja informacji na tablicach poglądowych w pomieszczeniach WKU;
 • wykonywanie przedsięwzięć związanych z organizacją kwalifikacji wojskowej na administrowanym terenie; wykonywanie i przesyłanie meldunków okresowych oraz sprawozdań z kwalifikacji wojskowej;
 • wykonywanie ustawowych obowiązków wojskowego komendanta uzupełnień w czasie kwalifikacji wojskowej na administrowanym terenie.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji lub pracy biurowej
 • znajomość ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP, o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, kodeksu postępowania administracyjnego oraz rozporządzeń wynikających z zakresu obowiązków
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji niezespolonej
 • posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych
 • obsługa komputera
 • umiejętność dobrej organizacji pracy;
 • komunikatywność i znajomość zasad obsługi klienta
 • uprawnienia do prowadzenia samochodu osobowego

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa
 • kopia Prawa jazdy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-01-14
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojskowa Komenda Uzupełnień w Mińsku Mazowieckim
  ul. Piękna 3
  05-300 Mińsk Mazowiecki

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Nabór w celu zastępstwa nieobecnego pracownika.
Osoby spełniające wymagania formalne powiadomione zostaną o kolejnym etapie naboru telefonicznie.
Etapy:
1. test wiedzy
2. rozmowa kwalifikacyjna
3. sprawdzenie praktycznego posługiwania się komputerem

Inspektor

Mińsk Mazowiecki

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna