Inspektor
Olsztyn
Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie

Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw pozwoleń na broń
w Wydziale Postępowań Administracyjnych

Warunki pracy

czas pracy - 8 godzin, praca administracyjno - biurowa, obsługa klientów zewnętrznych, wyjazdy służbowe.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie postępowania administracyjnego w celu wydania, odmowy wydania oraz cofnięcia pozwoleń na broń palną (bojową, gazową, sygnałową, alarmową, myśliwską oraz sportową) osobom fizycznym jako organ I instancji.
 • Obsługiwanie zgłaszających się interesantów w celu zarejestrowania lub wyrejestrowania broni palnej oraz przyjmowanie wniosków, pism jak i udzielanie wszechstronnych informacji z zakresu ustawy o broni i amunicji oraz przepisów obowiązujących w przedmiotowym zakresie.
 • Wprowadzanie, aktualizowanie i usuwanie informacji i danych, o których mowa w art. 27. ust. 2 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji do/z rejestru "Broń".
 • Przygotowywanie zaświadczeń uprawniających do nabycia broni oraz zezwoleń na zakup amunicji, a także dokumentów uprawniających do nabycia na terytorium RP i wywozu broni i amunicji przez obywateli polskich i cudzoziemców.
 • Prowadzenie zagadnień związanych z problematyką utraty i odnalezienia broni palnej i amunicji, broni pneumatycznej oraz dokumentów upoważniających do posiadania tej broni.
 • Uczestniczenie w pracach komisji egzaminującej osoby ubiegające się o wydanie pozwoleń na broń oraz dopuszczenia do posiadania broni.
 • Rozpatrywanie w imieniu Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie jako organu II instancji odwołania od decyzji administracyjnych oraz zażaleń na postanowienia wydane przez komendantów miejskich/powiatowych Policji garnizonu warmińsko - mazurskiego dot. broni pneumatycznej, miotaczy gazu obezwładniającego oraz narzędzi i urządzeń o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy o broni i amunicji.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • Poświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli poufne lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego, zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. 2016 poz. 1167 ze zm.),
 • biegła obsługa komputera
 • znajomość KPA, przepisów prawnych z zakresu zagadnień związanych z ochroną osób i mienia oraz bronią i amunicją
 • umiejętność komunikacji, samokształcenia
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe administracyjne lub prawnicze
 • asertywność
 • umiejętność pracy w zespole
 • umiejętność interpretacji przepisów
 • organizacji pracy własnej

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnianie wymagań dodatkowych, tj. dodatkowego stażu pracy,uprawnień, przeszkolenia.
 • referencje.

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-07-26
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

- Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego);

- Oświadczenia muszą być oznaczone datą oraz podpisane własnoręcznie.
Wzory wymaganych oświadczeń dostępne są na stronie internetowej BIP KWP w Olsztynie http://bip.olsztyn.kwp.policja.gov.pl w zakładce Wolne stanowiska pracy

- Złożone dokumenty nie będą zwracane;

- W ofercie prosimy o podanie numeru ogłoszenia oraz danych kontaktowych – adres e-mail, numer telefonu, adres do korespondencji;

- Kandydaci, którzy pozytywnie przeszli etap analizy formalnej oraz merytorycznej (w zakresie wymogów pożądanych), określonych w ogłoszeniu zostaną powiadomieni telefonicznie lub pocztą elektroniczną o kolejnym etapie rekrutacji;

- Kopie dokumentów dotyczących doświadczenia zawodowego, muszą potwierdzać w pełni wymagany okres oraz wymagany obszar zatrudnienia. Z dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe musi jednoznacznie wynikać długość doświadczenia zawodowego. Spełnienie wymagania w zakresie długości doświadczenia zawodowego należy udokumentować kopiami dokumentów jednoznacznie potwierdzającymi zamknięty okres świadczenia pracy (m. in. kopiami świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu, zaświadczeń potwierdzających świadczenie pracy w ramach umów cywilnoprawnych lub wolontariatu/staży/praktyk, wydrukiem z CEIDG). Umowy o pracę, umowy cywilnoprawne nie są dokumentami potwierdzającymi okresy doświadczenia zawodowego;

- Zatrudnienie nowego pracownika może nastąpić po przeprowadzeniu przez Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych KWP postępowania sprawdzającego zakończonego wynikiem pozytywnym lub po potwierdzeniu faktu wydania i ważności poświadczenia bezpieczeństwa w przypadku legitymowania się poświadczeniem bezpieczeństwa ważnym w Policji wydanym przez uprawniony podmiot;

Techniki i metody naboru:
- weryfikacja ofert pod kątem spełnienia wymagań formalnych,
- test wiedzy z zakresu zadań wykonywanych na stanowisku pracy,
- rozmowa kwalifikacyjna.

-Proponowane wynagrodzenie brutto - ok. 2.900,00 zł.

- Publikowany jest wyłącznie wynik naboru wyłonionego do zatrudnienia kandydata;

- Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Do składania dokumentów zachęcamy także osoby niepełnosprawne;

- Dodatkowe informacje: tel. (0-89) 522-53-84.

Inspektor

Olsztyn

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna