Inspektor
Miechów
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Miechowie

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw d/s Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Miechowie
komórka organizacyjna OKB - stanowisko pracy ds. orzecznictwa administracyjnego, ds. inspekcji i kontroli, ds. obsługi budowy i oddawania do użytku inwestycji

Warunki pracy

Praca w siedzibie urzędu, przy biurku z koniecznością okresowego przemieszczania się pomiędzy sąsiadującymi pokojami zlokalizowanymi na poziomie 1 piętra, składnicą akt zlokalizowaną w poziomie sutereny budynku. Praca przy komputerze z wykorzystaniem typowych urządzeń biurowych. Konieczność przemieszczania dokumentów oraz teczek akt pomiędzy miejscami składowania (szafy lub regały o wysokości do 2,5 m) a stanowiskiem (stanowiskami) pracy.
Wyjazdy służbowe w zakresie kontroli lub oględzin robót i obiektów budowlanych - w zmiennych warunkach atmosferycznych (w tym niekorzystnych) w ciągu całego roku. Prowadzenie samochodu osobowego, protokołowanie ustaleń kontroli lub oględzin, dokonywanie pomiarów taśmą mierniczą albo dalmierzem laserowym, odręczne sporządzanie szkiców sytuacyjnych, odręczne protokołowanie ustaleń kontroli lub oględzin, przemieszczanie się w obszarze budowy i wznoszonego obiektu budowlanego, przemieszczanie się wewnątrz obiektu budowlanego w trakcie budowy lub w trakcie użytkowania - z uwzględnieniem ewentualnej konieczności penetracji i oceny miejsc trudno dostępnych. Okresowo praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie. Praca w zmiennych warunkach - praca pod presją czasu, szeroki zakres zadań i odpowiedzialności.
Narzędzia pracy: - komputer stacjonarny umiejscowiony na typowym biurku; - samochód osobowy nieprzystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych; - inne typowe urządzenia biurowe jak kserokopiarka, niszczarka, faks itp.
Lokal siedziby urzędu znajduje się na 1 piętrze, składnica akt w poziomie sutereny budynku. W budynku brak windy. Pomieszczenie WC nie posiada przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Układ komunikacji wewnętrznej, ze względu na dość odległy okres budowy budynku, według współczesnych standardów - niepraktyczny (co może stanowić dodatkowe utrudnienie dla poruszania się osoby niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim).

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • wykonywanie czynności inspekcyjno - kontrolnych budów w zakresie prawidłowości przebiegu procesu budowlanego oraz utrzymania i użytkowania obiektów budowlanych
 • opracowywanie w toku prowadzonych postępowań administracyjnych projektów decyzji, postanowień oraz pism
 • prowadzenie postępowań administracyjnych wynikających z ustawy - Prawo budowlane
 • przyjmowanie interesantów celem udostępnienia im akt sprawy, przyjmowania skarg i wniosków i udzielania w tym zakresie pisemnych odpowiedzi, przyjmowanie podań i udzielanie w tym zakresie wyjaśnień
 • prowadzenie postępowań egzekucyjnych - na podstawie przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
 • obsługa kancelarii i sekretariatu (dziennik podawczy, korespondencja, praca z komputerem, obsługa faksu, obsługa kserokopiarki).
 • prowadzenie rejestrów, ewidencjonowanie i przechowywanie akt spraw, rejestrów i spisów spraw.
 • sprawowanie nadzoru w zakresie stosowania instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt Inspektoratu.
 • przygotowywanie i kontrola kompletności akt przekazywanych do archiwizacji, archiwizacja dokumentów.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • dobra znajomość oraz umiejętność praktycznego stosowania przepisów ustawy - Prawo budowlane, oraz rozporządzeń wykonawczych
 • dobra znajomość oraz umiejętność praktycznego stosowania przepisów ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego
 • znajomość oraz umiejętność praktycznego stosowania przepisów ustawy - o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
 • umiejętność sprawnego i wydajnego sporządzania projektów decyzji, postanowień, pism procesowych opartych na przepisach ustawy - Prawo budowlane, ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy - o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
 • umiejętność sprawnej i wydajnej obsługi komputera (edytory tekstu, arkusze kalkulacyjne, poczta e-mail)
 • umiejętność szybkiego, czytelnego pisania ręcznego w warunkach terenowych (także niekorzystnych)
 • umiejętność szybkiego sporządzania odręcznych, technicznych szkiców sytuacyjnych: zabudowy i zagospodarowania terenu oraz architektoniczno-budowlanych, w warunkach terenowych (także niekorzystnych)
 • prawo jazdy kat. B
 • doświadczenie praktyczne w prowadzeniu samochodu osobowego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego na stanowisku o podobnym lub zbliżonym zakresie zadań i obowiązków
 • wykształcenie: wyższe najkorzystniej - związane z budownictwem, architekturą, administracją publiczną, prawnicze albo inne wykształcenie wyższe
 • uprawnienia budowlane (art. 14 ust. 1 ustawy - Prawo budowlane)
 • odporność na stres, asertywność
 • dyspozycyjność
 • umiejętność samodzielnej organizacji pracy, kreatywność, operatywność
 • umiejętność efektywnego komunikowania się oraz wydajnej pracy zespołowej
 • odbyte szkolenia lub kursy kwalifikacyjne – przydatne na proponowanym stanowisku pracy (związane z budownictwem lub administracją publiczną)
 • referencje dotyczące: zatrudnienia na stanowisku pracy związanym z budownictwem albo administracją publiczną lub odbytego stażu albo wolontariatu – związanych z budownictwem lub administracją publiczną

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kserokopia prawa jazdy kat. B (obydwu stron)
 • oświadczenie kandydatki/kandydata o posiadaniu doświadczenia praktycznego w prowadzeniu samochodu osobowego – w stopniu zapewniającym w pełni nieskrępowane (samodzielne, swobodne), efektywne posługiwanie się samochodem służbowym
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru (rekrutacji) zgodnie ze wzorem zamieszczonym pod adresem: https://bip.malopolska.pl/pinbmiechow,m,318859,wzory-oswiadczen.html
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kserokopia uprawnień budowlanych (art. 14 ust. 1 ustawy – Prawo budowlane)
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego odbycie szkolenia lub kursu kwalifikacyjnego – przydatnego na proponowanym stanowisku pracy (związanego z budownictwem lub administracją publiczną)
 • kserokopia pisma – referencji (opinii pracodawcy lub zatrudniającego stażystę lub korzystającego z wolontariatu)

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-08-12
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Oferty (aplikacje) złożone po terminie lub niespełniające wymagań formalnych nie będą rozpatrywane. W przypadku ofert przekazanych pocztą o zachowaniu terminu składania dokumentów decyduje data faktycznego/fizycznego dostarczenia przesyłki pocztowej na dziennik podawczy Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Miechowie (PINB) do dnia 12.08.2019r.. Wymagane dokumenty: list motywacyjny, życiorys (cv) i oświadczenia winny być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem, uchybienie temu obowiązkowi oraz brak wymaganych dokumentów i oświadczeń będzie naruszało zasadę spełnienia wymagań formalnych.

WAŻNE: wzory oświadczeń wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb naboru (rekrutacji) zamieszczono pod adresem:
https://bip.malopolska.pl/pinbmiechow,m,318859,wzory-oswiadczen.html

Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani przez komisję zostaną zawiadomieni telefonicznie lub pocztą e-mail o terminie rozmowy kwalifikacyjnej lub testu. W tym celu kandydatki/kandydaci w składanych dokumentach aplikacyjnych (np. list motywacyjny) powinni podać aktualne informacje umożliwiające kontakt - niezbędny do przeprowadzenia naboru (np.: nr telefonu albo adres poczty e-mail).
Osoba wybrana w wyniku naboru zobowiązana jest przedstawić do wglądu, przed zawarciem umowy o pracę, oryginały dokumentów, których kopie wchodziły w skład oferty.

Ewentualne dodatkowe informacje związane z naborem można uzyskać telefonicznie (nr tel. kontaktowego: 41/38-340-70), lub osobiście w siedzibie PINB (32-200 Miechów, ul. M. Konopnickiej 6), w dni robocze (poniedziałek – piątek), w godzinach od 8-ej do 14-tej.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą.

Inspektor

Miechów

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna