Inspektor
Kazimierza Wielka
Komenda Powiatowa Policji w Kazimierzy Wielkiej

Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw Łączności i Informatyki
w Zespole do spraw Łączności i Informatyki

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca administracyjno-biurowa na miejscu, praca w systemie jednozmianowym.
Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy: stanowisko pracy usytuowane na drugim piętrze budynku, oświetlenie w pomieszczeniu pracy naturalne i sztuczne, budynek nie jest wyposażony w windę, pomieszczenia sanitarne nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich, brak uciążliwych warunków pracy.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Administrowanie systemami SWD, SODN, SNP,
 • Obsługa systemów KSIP, Systemu Analitycznego, PESEL, KRS, REGON, OSADZONY (wprowadzanie, sprawdzenia, analiza, typowanie),
 • Konfigurowanie stanowisk komputerowych, instalowanie oprogramowania komputerowego i urządzeń peryferyjnych,
 • Nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem lokalnej sieci komputerowej,
 • Udzielanie instruktażu pracownikom w zakresie posługiwania się sprzętem i oprogramowaniem komputerowym,
 • Obsługa poczty elektronicznej i Internetu,
 • Nadzór nad funkcjonowaniem mobilnych terminali noszonych oraz terminali przewoźnych,
 • Nadzór nad funkcjonowaniem łączności radiotelefonicznej,
 • Obsługa centrali telefonicznej Siemens oraz umiejętność usuwania awarii systemu łączności przewodowej,
 • Instalacja nowych łącz i aparatów telefonicznych

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego doświadczenia w pracy biurowej,
 • Umiejętność biegłej obsługi komputera w zakresie sprzętu i oprogramowania
 • Znajomość systemów operacyjnych Windows
 • Dobra znajomość pakietów biurowych MS Office, Open Office
 • najoZnajomość urządzeń telekomunikacyjnych i teletransmisyjnych (centrali telefonicznej, siłowni elektromagnetycznej, urządzeń pośredniczących i urządzeń końcowych)
 • Umiejętność wykorzystania okablowania strukturalnego
 • Umiejętność obsługi urządzeń łączności radiotelefonicznej VHF, programowanie, instalacja oraz naprawa radiotelefonów samochodowych i stacjonarnych
 • Skuteczna komunikacja
 • Umiejętność organizacji pracy zespołowej
 • Umiejętność rozwiązywania problemów
 • Szybkie działanie w sytuacji problemowej
 • Umiejętność podejmowania decyzji
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe Informatyczne
 • Przeszkolenie z zakresu ochrony informacji niejawnych
 • Poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „tajne”

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-04-03
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Powiatowa Policji w Kazimierzy Wielkiej
           ul. Aleja Parkowa 1
  28 – 500 Kazimierza Wielka
  (sekretariat Komendanta p. I)
  z dopiskiem na kopercie oraz liście motywacyjnym „Oferta na stanowisko          inspektora Zespołu do spraw Łączności i Informatyki”.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Uprzejmie informujemy, że warunkiem spełnienia wymagań formalnych jest nadesłanie w terminie wszystkich wymaganych dokumentów, własnoręcznie podpisanych i opatrzonych datą oświadczeń, własnoręcznie podpisanego listu motywacyjnego. Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).
Do składania dokumentów zachęcamy także osoby niepełnosprawne.
Kandydatki/Kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów selekcji zostaną powiadomieni telefonicznie lub emailem o ich terminie. Wzory oświadczeń dostępne są na stronie internetowej http://bip.kazimierzawielka.kpp.policja.gov.pl/129/zatrudnienie-w-policji/29993,Zatrudnienie-w-Policji.html

W przygotowanej ofercie należy w sposób jednoznaczny wykazać długość i rodzaj wymaganego doświadczenia zawodowego/stażu pracy, poprzez dołączenie kopii: świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu, zakresów obowiązków, ocen okresowych, opinii czy referencji.

Zatrudnienie nowego pracownika w KPP może nastąpić po przeprowadzeniu przez Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych postępowania sprawdzającego
i wydaniu poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne”.

Inspektor

Kazimierza Wielka

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna