Inspektor
Braniewo
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Olsztynie

Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw kontroli granicznej
Oddział Graniczny w Braniewie

Warunki pracy

praca administracyjno biurowa,
praca w terenie (kontrola fitosanitarna na przejściu granicznym),
kontakty z klientem zewnętrznym,
prowadzenie pojazdu służbowego,
pomieszczenia biurowe znajdują się na parterze.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • wykonywanie kontroli fitosanitarnej roślin, produktów roslinnych i przedmiotów wprowadzanych z państw trzecich na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz środków transportu i opakowań, w których są przewozone rosliny, produkty roslinne lub przedmioty podlegające tej kontroli,
 • wykonywanie kontroli fitosanitarnej roslin, produktów roslinnych i przedmiotów przemieszczanych w ramach procedury tranzytu zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • prowadzenie kontroli granicznej materiału siewnego zgodnie z przepisami o nasiennictwie,
 • wydawanie decyzji administracyjnych z upoważnienia Wojewódzkiego Inspektora,
 • wydawanie paszportów roślin

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie rolnicze, ogrodnicze lub pokrewne
 • Znajomośc ustawy o ochronie roślin
 • Prawo jazdy kategorii B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe rolnicze, ogrodnicze lub pokrewne

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-07-20
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Olsztynie
  10-444 Olsztyn ul. Kołobrzeska 11

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
W ofercie należy podać dane kontaktowe; adres e-mail, nr telefonu.
W ciągu 3 miesięcy od dnia publikacji naboru istniej możliwość odbioru dokumentów.
Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do dalszych etapów naboru, o czym będą powiadomieni e -mailem.
dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 89 538-88-22.
Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone komisyjnie3 miesiące po zakończeniu naboru.

Inspektor

Braniewo

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna