Inspektor
Nisko
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Nisku

Wojskowy Komendant Uzupełnień w Nisku poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor
Wydział Rekrutacji

Warunki pracy

praca wymaga użytkowania sprzętu biurowego (komputer powyżej 4 godzin dziennie);
budynek dwukondygnacyjny niedostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych;
wyjazdy służbowe zw. m.in. z udziałem w kwalifikacji wojskowej oraz przedsięwzięciami promocyjnymi (sporadycznie w dni ustawowo wolne od pracy);
kontakt z klientem zewnętrznym (obsługa interesanta osobista, telefoniczna i mailowa)

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie naboru i obsługi kandydatów do czynnej służby wojskowej, w tym do służby przygotowawczej
 • przygotowywanie projektów pism, decyzji administracyjnych i postanowień
 • prowadzenie postępowań administracyjnych
 • prowadzenie działalności promocyjnej do wszelkich form służby wojskowej
 • współudział w przygotowaniu dokumentacji do przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na administrowanym terenie
 • reprezentowanie Wojskowego Komendanta Uzupełnień podczas kwalifikacji wojskowej
 • wzywanie osób w sprawach powszechnego obowiązku obrony

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • znajomość ustawy z dn. 21.11.1967 r. o powszechnym obowiązku obrony RP
 • znajomość rozporządzenia MON z dn. 16.03.2015 r. ws. służby przygotowawczej
 • znajomość rozporządzenia MON z dn. 18.03.2004 r. ws. wzywania osób podlegających powszechnemu obowiązkowi obrony przez organy wojskowe
 • znajomość ustawy z dn. 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych
 • znajomość ustawy z dn. 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
 • umiejętność obsługi pakietu biurowego OFFICE
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • szkolenie z zakresu dostępu do informacji publicznej
 • szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych
 • przeszkolenie z zakresu ochrony informacji niejawnych
 • szkolenie z zakresu profesjonalnej obsługi klienta
 • szkolenie informatyczne
 • znajomość przepisów wewnętrznych MON regulujących pokojowe uzupełnianie jednostek wojskowych, pełnienie czynnej służy wojskowej oraz system pracy biurowej
 • obsługa specjalistycznych programów komputerowych funkcjonujących w urzędzie

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego wg przepisów ustawy z dn. 05.08.2010 r. o ochronie informacji niejawnych
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje lub umiejętności przydatne na stanowisku pracy
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa (upoważnienia do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli ZASTRZEŻONE)
 • kopia zaświadczenia o odbyciu szkolenia z zakresu dostępu do informacji publicznej
 • kopia zaświadczenia o odbyciu szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych
 • kopia zaświadczenia o odbyciu szkolenia z zakresu ochrony informacji niejawnych
 • kopia zaświadczenia o odbyciu szkolenia z zakresu profesjonalnej obsługi klienta
 • kopia zaświadczenia o odbyciu szkolenia z zakresu informatyki

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-06-01
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojskowa Komenda Uzupełnień w Nisku
  ul. Kościuszki 2
  37-400 Nisko

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
ogłoszenie dotyczy umowy na czas zastępstwa pracownika w okresie jego usprawiedliwionej nieobecności;
oświadczenia powinny być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem;
przyjmowane są tylko kserokopie dokumentów;
kandydaci zakwalifikowani do drugiego etapu będą o tym informowani telefonicznie, w przypadku niemożności skontaktowania się w w/w sposób - drogą elektroniczną; w zw. z tym wymaga się podania w cv aktualnego nr telefonu i adresu e-mail;
osoby niezakwalifikowane do drugiego etapu nie będą o tym informowane;
w drugim etapie naboru kandydatów czeka test wiedzy ze znajomości podanych w ogłoszeniu aktów prawnych (zakładka "wymagania niezbędne") , praktyczne sprawdzenie umiejętności komputerowych (Word, Excel) oraz rozmowa kwalifikacyjna z komisją;
kandydat zaproszony do drugiego etapu zobowiązany jest posiadać ze sobą dokument tożsamości (dowód osobisty);
nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Inspektor

Nisko

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna