Inspektor
Kamień Pomorski
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kamieniu Pomorskim

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw inspekcyjno - kontrolnych i orzecznictwa administracyjnego
w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Kamieniu Pomorskim

Warunki pracy

Praca w siedzibie inspektoratu przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie oraz czynności inspekcyjno – kontrolne poza siedzibą.
Narzędzia i materiały pracy – komputer, urządzenia pomiarowe (dalmierz), aparat fotograficzny.
Wykonywanie kontroli na terenie powiatu kamieńskiego – wyjazdy w teren samochodem służbowym, kontrole obiektów budowlanych.
praca związana z bezpośrednią obsługą interesantów.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • wykonywanie czynności inspekcyjno – kontrolnych budów w zakresie prawidłowości przebiegu procesu budowlanego oraz utrzymania i użytkowania obiektów budowlanych
 • prowadzenie postępowań administracyjnych wynikających z ustawy Prawo budowlane
 • prowadzenie postępowań egzekucyjnych
 • prowadzenie tematycznych akcji kontrolnych
 • przygotowanie projektów decyzji, postanowień i pism
 • obsługa interesantów

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie budowlane
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w organach nadzoru budowlanego lub administracji architektoniczno - budowlanej
 • Wykształcenie wyższe budowlane - nie wymagane doświadczenie zawodowe
 • znajomość przepisów Prawo budowlane i ustawy Kodeks postępowania administracyjnego
 • prawo jazdy kat.B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • uprawnienia budowlane
 • komunikatywność
 • odporność na stres
 • dyspozycyjność

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-11-15
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Oferty niekompletne lub dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 91 38 23 288.
Osoby dopuszczone do postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomione telefonicznie.
Oferty po zakończonym naborze można odebrać w terminie 3 miesięcy. Po tym terminie dokumenty zostaną zniszczone.

Inspektor

Kamień Pomorski

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna