Inspektor
Jelenia Góra
Komenda Miejska Policji w Jeleniej Górze

Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw obsługi kancelaryjno - biurowej oraz wspomagania służby prewencyjnej
Ogniwo Prewencji Komisariatu II Policji w Jeleniej Górze

Warunki pracy

Praca na 1 piętrze budynku, w pomieszczeniu przy oświetleniu sztucznym i naturalnym. Stanowisko wyposażone w komputer, drukarkę, faks. W budynku brak windy, podjazd tylko na parter budynku, toalety nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych. Obsługa klientów zewnętrznych. Czas pracy według Ustawy o Służbie Cywilnej.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Pobieranie, ewidencjonowanie, wydawanie i rozliczanie bloczków mandatów karnych, sporządzanie zestawień z ilości wystawionych przez funkcjonariuszy mandatów karnych oraz ich kwot, w celu prawidłowego funkcjonowania gospodarki mandatowej.
 • Prowadzenie ewidencji wniosków o ukaranie w rejestrze spraw o wykroczenia, w celu zapewnienia prawidłowej rejestracji wykroczeń.
 • Odpowiadanie za pracę kancelaryjno - biurową, sprawowanie nadzoru nad formalną stroną dokumentacji (rejestrowanie, ekspediowanie, przygotowywanie i kompletowanie dokumentacji ostatecznie załatwionej, prowadzenie wykazów urlopów wypoczynkowych i dodatkowych) oraz sporządzanie raz na kwartał wykazów nierozliczonych przez policjantów spraw, w celu prawidłowego wykonywania zadań i obiegu dokumentów.
 • Pobieranie oraz zdawanie korespondencji jawnej i niejawnej z/do Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze oraz Prokuratury w Jeleniej Górze, w celu zapewnienia prawidłowego obiegu dokumentacji.
 • Kompletowanie oraz archiwizowanie akt spraw ostatecznie załatwionych - rozkładanie do teczek spraw ostatecznie załatwionych dot. materiałów jawnych i niejawnych, sporządzanie spisów akt przekazanych do składnicy akt.
 • Rejestrowanie i aktualizowanie aktów prawnych, pisemnych wytycznych, poleceń itp. oraz zapoznawanie z nimi funkcjonariuszy/pracowników, w celu prawidłowej realizacji przez nich zadań.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w pracy kancelaryjno - biurowej
 • Znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego
 • Znajomość Ustawy o służbie cywilnej
 • Znajomość Zarządzenia nr 93 MSWiA z 17 grudnia 2007 r. w sprawie Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt Policji
 • Znajomość Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 • Znajomość Zarządzenia nr 920 Komendanta Głównego Policji z 11 września 2008 r. w sprawie metod i form wykonywania zadań w zakresie działalności archiwalnej Policji
 • Znajomość Ustawy o Policji
 • Komunikatywność
 • Pozytywne podejście do obywatela
 • Terminowość
 • Rzetelność
 • Kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010r. o ochronie informacji niejawnych (tj. Dz.U. z 2016r. , poz. 1167)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: brak

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010r. o ochronie informacji niejawnych (tj. Dz.U. z 2016r. , poz. 1167).
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów realizacji procedury naboru o treści: Niniejszym, wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Komendanta Miejskiego Policji w Jeleniej Górze, moich danych osobowych zawartych w złożonych przeze mnie dokumentach w celu i zakresie niezbędnym do realizacji procedury naboru na stanowisko..................................(należy wpisać nazwę stanowiska). Oświadczenie należy opatrzyć własnoręcznym podpisem.

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-10-02
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Kancelaria Referatu Prezydialnego
  Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze
  ul. Nowowiejska 43
  58-500 Jelenia Góra
  parter

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
O zakwalifikowaniu lub niezakwalifikowaniu do kolejnego etapu naboru kandydaci będą informowani telefonicznie, w związku z tym w dokumentach należy podać numer telefonu kontaktowego. Kandydaci, którzy spełnią wymogi formalne określone w ogłoszeniu zostaną poinformowani o terminie i miejscu przeprowadzenia kolejnych etapów naboru oraz stosowanych technikach (metodach) selekcji (np. test wiedzy, rozmowa kwalifikacyjna). Uwaga! Weryfikacja spełnienia przez kandydatów wymagań formalnych dokonywana jest poprzez kryterium kompletności i terminowości na podstawie dokumentów wymienionych w części "Wymagane dokumenty i oświadczenia". W związku z tym należy zwrócić szczególną uwagę, że kompletne oferty to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty własnoręcznie podpisane. Życiorys/cv, list motywacyjny muszą zawierać oryginalny podpis kandydata. Wszystkie składane oświadczenia muszą być opatrzone bieżącą datą oraz zawierać oryginalny podpis kandydata.
Aplikacje niekompletne, nie zawierające wskazanych w ogłoszeniu dokumentów i oświadczeń oraz złożone a nieopatrzone własnoręcznym podpisem kandydata lub złożone/nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Aplikacje można przesyłać tradycyjną drogą pocztową (znaczenie ma data stempla pocztowego) lub składając w Kancelarii Referatu Prezydialnego KMP w Jeleniej Górze. Długość i rodzaj stażu pracy musi jednoznacznie wynikać ze złożonych dokumentów.
Do udziału w naborze zachęca się osoby niepełnosprawne. Komendant Miejski Policji w Jeleniej Górze nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń o prowadzonych naborach publikowanych w komercyjnych portalach internetowych lub innych źródłach informacji o podobnym charakterze.

Inspektor

Jelenia Góra

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna