Inspektor
Gdańsk
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw na zastępstwo
w Wydziale Zadrzewień i Ochrony Gatunkowej

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywanie zadań:
• praca w siedzibie Urzędu oraz w terenie,
• częste kontakty z klientem zewnętrznym,
• wykonywanie zadań pod presją czasu.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywanie zadań:
• praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,
• praca na parterze w budynku bez windy,
• praca przy naturalnym i sztucznym oświetleniu,
• przed budynkiem podjazd dla wózków inwalidzkich.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • uczestnictwo w pracach wydziału w zakresie prowadzenia inwentaryzacji i monitoringu stanowisk i ostoi gatunków objętych ochroną prawną oraz współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi w w/w zakresie;
 • współudział w prowadzeniu postępowań administracyjnych w zakresie wydania zezwoleń na czynności zakazane w stosunku do gatunków objętych ochroną prawną oraz postępowania w zakresie uzgadniania usuwania drzew rosnących w pasach dróg publicznych;
 • uczestnictwo w przygotowaniu dokumentacji i wniosków do projektów czynnej ochrony gatunków i siedlisk oraz zwalczania gatunków inwazyjnych realizowanych przez wydział oraz uczestnictwo w ich realizacji na obszarze działania wydziału;
 • udział w postępowaniach i kontrolach funkcjonowania ogrodów botanicznych, zoologicznych oraz ośrodków rehabilitacji zwierząt, a także kontrolach gospodarczego wykorzystania zasobów i składników przyrody przez jednostki organizacyjne, osoby prawne i fizyczne;
 • współuczestnictwo w postępowaniach dotyczących łamania zakazów powołanych dla ochrony gatunkowej roślin, zwierząt i grzybów

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie (min.) w zakresie nauk przyrodniczych.
 • znajomość przepisów z zakresu: ochrony przyrody, Kodeksu postępowania administracyjnego;
 • umiejętność komunikowania się i pracy w zespole;
 • umiejętność organizacji pracy;
 • umiejętność obsługi komputera;
 • ogólna wiedza przyrodnicza, umiejętność rozpoznawania gatunków podlegających ochronie i ich siedlisk, znajomość form ochrony przyrody.
 • prawo jazdy kat. B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie w pracy w administracji publicznej;
 • umiejętność pracy z systemami GIS;
 • asertywność
 • kreatywność w działaniu;
 • umiejętność prowadzenia rozmów i negocjacji;
 • zdolność analitycznego myślenia;
 • odpowiedzialność

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-07-05
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Umowa na zastępstwo.
• w ofercie należy podać swoje dane kontaktowe: adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu;
• treść oświadczeń załączonych do dokumentów aplikacyjnych należy opatrzyć odręcznym podpisem wraz z datą;
• oferty otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) oraz aplikacje niekompletne nie będą rozpatrywane;
• do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu;
• tylko i wyłącznie kandydaci spełniający wymagania formalne, określone w ogłoszeniu, zostaną powiadomieni o terminie kolejnych etapów naborów (telefonicznie, e-mailem lub listownie);
• oferty odrzucone i nieodebrane zostaną komisyjnie zniszczone.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Inspektor

Gdańsk

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna