Inspektor
Kalisz
Okręgowy Urząd Miar w Poznaniu

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw metrologii
w Wydziale Zamiejscowym w Kaliszu

Warunki pracy

Praca wykonywana jest w urzędzie oraz podczas wyjazdów służbowych - w terenie w różnych warunkach (miejscach stosowania przyrządów pomiarowych). Obsługuje się przyrządy pomiarowe i korzysta z wzorców masy do 25 kg a także obsługuje komputer. Główne miejsce pracy mieści się na parterze budynku bez podjazdu dla wózków inwalidzkich, bez drzwi odpowiedniej szerokości i toalet dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych. W budynku znajdują się urządzenia higieniczno-sanitarne i pomieszczenie socjalne.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Sprawdzanie przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej oraz dokumentowanie wyników sprawdzenia w celu wydania decyzji administracyjnej
 • Wzorcowanie przyrządów pomiarowych klientów zewnętrznych zgodnie z obowiązującymi instrukcjami w celu realizacji umów cywilnoprawnych
 • Wzorcowanie przyrządów własnych w celu utrzymania spójności pomiarowej
 • Udzielanie wyjaśnień interesantom w sprawach dotyczących przepisów ustawy Prawo o miarach w celu poinformowania ich o obowiązujących w tym obszarze przepisach prawnych

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie techniczne (mechaniczne, elektryczne, elektroniczne, elektrotechniczne, informatyczne)
 • Prawo jazdy kat. B
 • Umiejętność komunikacji
 • Umiejętność posługiwania się komputerem oraz stosowania aplikacji systemowych i biurowych
 • Umiejętność działania w sytuacjach kryzysowych
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego
 • wykształcenie: wyższe techniczne (mechaniczne, elektryczne, elektroniczne, elektrotechniczne) lub w zakresie nauk ścisłych (matematyka, fizyka, chemia, informatyka)
 • Kurs ogólnometrologiczny, szkolenia metrologiczne w zakresie sprawdzania poszczególnych przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej
 • Znajomość ustawy Prawo o miarach oraz przepisów dotyczących prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych, znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu uprawnień prawa jazdy kat. B
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie dokumentów potwierdzających odbyte szkolenia metrologiczne

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-04-02
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Okręgowy Urząd Miar w Poznaniu
  ul. Krakowska 19
  skrytka pocztowa nr 54
  60-967 UP Poznań 9
  z dopiskiem "oferta pracy"
  lub osobiście w Referacie Kadr, Płac i Szkolenia, pok. nr 37 lub nr 38
  lub na adres Aplikuj

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Uwaga!
W przypadku składania dokumentów pocztą elektroniczną wymagane w ogłoszeniu oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie przez kandydatki/kandydatów i przesłane w formie skanów. Kandydatki/kandydaci dopuszczeni do udziału w naborze są zobowiązani dostarczyć oryginały własnoręcznie podpisanych oświadczeń przed rozpoczęciem rozmowy kwalifikacyjnej (w przeciwnym przypadku kandydatka/kandydat nie zostanie dopuszczony do rozmowy kwalifikacyjnej).
W przypadku składania ofert w formie papierowej weryfikacja spełniania przez kandydatki/kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części: "Dokumenty i oświadczenia niezbędne". W związku z tym podkreślamy, że kompletne oferty to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
Przekazanie dokumentów wymienionych w części "Dokumenty i oświadczenia dodatkowe" nie jest obowiązkowe, ale posłużą one ocenie spełniania przez kandydatki/kandydatów wymagań dodatkowych.
Kandydatki/kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o terminie kolejnych etapów naboru. Brak odpowiedzi w ciągu 30 licząc od daty 2 kwietnia 2019 r. jest równoznaczny z niezakwalifikowaniem kandydatki/kandydata. Oferty odrzucone i nieodebrane w ciągu 3 miesięcy od zakończenia naboru zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 61 8567 281 lub 61 8567 280.

Inspektor

Kalisz

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna